"Walk the Walk"

RKR har gjennomført omfattende opplæring i høyintensiv gangtrening for klinikere i Oslo kommune, med personlig opplæring i USA og nettbasert kursing. Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) har samarbeidet med Indiana University og Rehabilitation Hospital of Indiana for å legge til rette for kunnskapstranslasjon av evidensbasert intensiv gangtrening for slagpasienter. Hensikten med prosjektet er å gi klinikere omfattende opplæring i høyintensiv gangtrening, slik at de kan bli eksperter innen denne behandlingen. Når de har fullført kurset, vil deltakerne selv kunne tilby coaching og opplæring. De vil deretter kunne holde praktiske kurs for å lære opp andre fysioterapeuter, med metodestøtte fra RKR. 

Kurset omfatter:

  • Kombinasjonen av online-læring og workshop i USA
  • Utviklet av RKR og tilpasset Rehabiliteringsavdelingen i Oslo kommune på Aker
  • 37 timer med personlig undervisning og 50 timer med nettbasert læring 

Deltakerne har besøkt Rehabilitation Hospital of Indiana i Indianapolis, hvor de fikk omfattende opplæring i ulike behandlingsmetoder innen høyintensiv gangtrening, hvordan de anvender det på slagpasienter ved klinikken og hvordan de måler resultatet av behandlingen. Etter Walk-the-Walk-kurset vil deltakerne presentere case-studier av pasienter som har vært gjennom intensiv gangtrening for hverandre, og diskutere resultater og metoder som er brukt for ytterligere å finslipe sin ekspertise og levere den beste behandlingen til slagpasientene. Den nettbaserte læringen omfatter mentoring, utvikling og diskusjon av case-studier, diskusjonsgrupper som kritisk vurderer forskningsartikler og en avsluttende flervalgsprøve for å teste kunnskapen til deltakerne.  

Kursholderne  

Kursansvarlig: Jennifer Moore PT, DHS, NCS er spesialrådgiver i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) HSØ.  

Eksperter fra Rehabilitation Hospital of Indiana

T. George Hornby PT, PhD, professor i Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Indiana University og direktør ved Locomotor Recovery Laboratory ved Rehabilitation Hospital of Indiana.  

Chris Henderson PT, PhD er Postdoktor i  Fys.med og rehabilitering ved Indiana University.

Kursoppsummering 

Dette programmet tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis (KBP) som er viktig for å sikre at den intensive gangtreningen blir anvendt på riktig måte av deltakerne. Deltakerne forventes å demonstrere sin kunnskap om høyintensiv gangtrening, samtidig som de får anledning til å utvide sin kunnskap og kompetanse, og lære å ta riktige beslutninger for pasienten gjennom dette programmet. De vil videre få demonstrert sin kunnskap gjennom en rekke oppgaver og aktiviteter.  I kurset inngår både personlig og nettbasert opplæring, selvstendige studier og gjennomføring av kursrelaterte oppgaver og aktiviteter. Når kurset er fullført, får deltakerne en skriftlig prøve for å vise sitt kunnskapsnivå.

Kursoppgaver:

  • Jobbe med fagfeller for å kritisk vurdere og kvalitetssikre publiserte artikler om høyintensiv gangtrening
  • 5 dagers ansikt-til ansikt opplæring i hvordan intensiv gangtrening skal brukes på slagpasientene
  • Skrive en case-studie om høyintensiv gangtrening
  • Presentere case-studien for instruktører og kolleger
  • Utforme og presentere en times undervisningsopplegg om høyintensiv gangtrening 
  • Fasilitere tre diskusjonsgrupper som kritisk vurderer forskningsartikler om gangtrening
  • Gjennomføre en avsluttende flervalgsprøve  

Hva er Kunnskapstranslasjon?

Kunnskapstranslasjon (KT) er en metodikk som fremskynder endringsprosessen ved ny læring. Som vi vet kan det ta opp til 17 år før forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i klinisk praksis og faktisk kommer pasientene til gode. KT-metodikken omfatter uthenting av ny kunnskap og implementering av denne kunnskapen i klinisk praksis.

Høy-intensiv versus intensiv – hva er forskjellen?

Ny evidens indikerer at intensitet i form av antall minutter eller repetisjoner ikke er tilstrekkelig til å hente ut full forbedring av gangfunksjon etter hjerneslag. Ved høy-intensiv gangtrening måles hjertefrekvens, og ganghastighet, motstand og variabilitet utfordres i langt større grad enn hva som har vært vanlig fram til nå.