HELSENORGE

Verdens helseorganisasjon med ny klassifisering av helseintervensjoner

På samme måte som Carl von Linné systematiserte og klassifiserte planter og dyr (biologiske taxonomier), forsøker nå rehabiliteringsfeltet å gjøre med klassifiseringssystemet ICHI og rehabiliteringstaksonomien RTT.

Gerald Stucki fra Verdens helseorganisasjon (WHO) var en av hovedtalerne på årets CHARM-konferanse. Hans forelesning handlet om utviklingen av en ICF-basert konseptuell beskrivelse av rehabilitering, og utviklingen av en ny klassifisering av ulike helseintervensjoner.

Alle som arbeider innen rehabilitering er godt kjent med den internasjonale klassifiseringen av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF). ICF er en klassifisering av ulike domener som er universelle og som ikke overlapper hverandre.

WHO med ny klassifisering av helse

Verdens helseorganisasjon (WHO) arbeider nå med å utvikle en ny klassifisering av helse: International Classification of Interventions (ICHI). WHOs arbeid med ICHI bygger på tidligere klassifiseringer, International Classification of Diseases (ICD-10) og  International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 

ICHI er ment å være en konseptuell beskrivelse av alle helseintervensjoner. I 2006 så man at det ofte var et medisinsk og kirurgisk fokus på de nasjonale klassifiseringer som fantes, og at mange land også var uten en klassifisering for helsetjenester, noe som gjorde det vanskelig med internasjonale sammenligninger. Med det som utgangspunkt, startet WHO å utvikle ICHI i 2007.

ICHI skal dekke alle helseområder

WHO beskriver helseintervensjoner som aktiviteter som utføres for eller med mennesker eller befolkningsgrupper der målet er å forbedre, kartlegge, vedlikeholde, fremme eller modifisere helse, funksjon eller helsetilstand. ICHI-klassifiseringen er tenkt å omfatte alle sektorer innen helse og vil gjelde for akutt helsetjeneste, primærhelsetjeneste, rehabilitering, ulike bistandsordninger for funksjon, forebyggende helse og folkehelse.

ICHIs struktur

ICHI-klassifiseringen er bygget rundt tre akser: 

  • Målobjekter (Targets)
  • Handlinger (Actions/Mechanisms of action)
  • Virkemidler (Means /ingredients)

Målobjekter er strukturen eller funksjonen man ønsker å endre. Handlinger omfatter den innsatsen som gjøres av en aktør i forhold til målet med helseintervensjonen. Virkemidler er de behandlinger og metoder som brukes når handlinger utføres.

Den internasjonale klassifiseringen av helseintervensjoner (ICHI) er tenkt som organiserende prinsipper der det beskrives hva som blir gjort i forhold til et mål, og hvordan dette blir gjort. ICHI omfatter ikke helsetilstanden eller funksjonsevnen som er årsaken til intervensjonen, noe som kan klassifiseres og beskrives gjennom å bruke ICD og ICF.

Pågående arbeid med utviklingen av ICHI

I en nylig publisert artikkel av Gerold Stucki et al (2015) *1) presenteres de foreløpige resultatene i arbeidet med å utvikle ICHI. Her argumenterer forfatterne for at det er helt avgjørende at det defineres universelle kriterier og et felles språk for å kunne utvikle rehabiliteringstjenester. Det er nødvendig å kunne beskrive og klassifisere rehabiliteringstjenester for å kunne samarbeide optimalt internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Målet for denne nylig publiserte artikkelen er derfor å beskrive status for utviklingen av ICHI og hvilke dimensjoner og kategorier som beskriver innhold og organisering av helserelaterte rehabiliteringstjenester.

Neste trinn i arbeidet med ICHI-klassifiseringen er en internasjonal diskusjon av innholdet og en påfølgende revidering av dokumentet. Det vil også være preliminære tester av klassifiseringen i ulike land og kontinenter. 

Nyttig verktøy for å beskrive innholdet i rehabilitering

WHO ønsker at denne klassifiseringen skal bli brukt for å gjøre det enklere å beskrivelse hva som er spesifikt innhold i rehabilitering. Klassifiseringen vil også kunne brukes for å sammenligne rehabiliteringstjenester internasjonalt, og for å kunne avdekke manglende tjenester innenfor rehabilitering.

Professor Stucki anbefalte at doktorander benytter seg av ICF Case studies, der man bruker ICD, ICHI og ICF i forhold til klinisk arbeid. Dette omfatter pasientens perspektiver og livshistorie, samt helsepersonells perspektiv gjennom ulike former for undersøkelser.

Det er også mulig å laste ned en alfa-versjon av ICHI fra National Centre for Classification in Health, Sydney: ICHI Alpha 2015

Referanser

  1. Gutenbrunner C, Bickenbach J, Kiekens C, Meyer T, Skempes D, Nugraha B, Bethge M, Stucki G. Proposing dimensions for an international classification system for service organization in health-related rehabilitation. J Rehabil Med 2015; 47: 809–815.
  2. Gutenbrunner C, Meyer T, Melvin J, Stucki G. Towards a conceptual description of physical and rehabilitation medicine. J Rehabil Med 2011; 43: 760-764.
  3. Meyer T, Gutenbrunner C, Bickenback J, Cieza A, Melvin J, Stucki G. Towards a conceptual description of rehabilitation as a health strategy. J Rehabil Med 2011; 43: 765-769.
  4. Stucki G, Cieza A, Melvin J. The international classification of functioning, disability and health: A unifying model for the conceptual description of the rehabilitation strategy. J Rehabil Med 2007; 39: 279-285.