Utdanningsprogram i kognitiv atferdsterapi ved somatisk sykdom og skade

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) har bistått i utvikling av utdanningsprogram i kognitiv atferdsterapi ved somatisk sykdom og skade, som tilbys i regi av Norsk forening for kognitiv terapi. Vi tror at utdanningen er svært relevant for rehabiliteringsfeltet fordi somatisk sykdom og skade innebærer både fysiske og psykiske belastninger som kan gi redusert livskvalitet. Mentale og atferdsmessige verktøy kan hjelpe pasienten til å mestre sykdom, smerter, utmattelse og funksjonsnedsettelse, og samtidig ta vare på livet.

Publisert 12.01.2022
Sist oppdatert 29.11.2022

Utdanningen er rettet mot de som jobber innenfor helsevesenet, i somatiske sykehus, rehabiliteringssentre eller allmennhelsetjenesten, som lege, psykolog, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom eller annet personell med treårig helse- og sosialfaglig bachelorutdanning.

Om kognitiv atferd​​sterapi

Kognitiv atferdsterapi fungerer som et supplement i behandling av kreftsykdom, hjerte-karlidelser, mage-tarm sykdom, diabetes, multippel sklerose og revmatisk sykdom, samt i rehabilitering etter skader. Kognitiv atferdsterapi er en hovedtilnærming ved vedvarende smertetilstander, søvnproblemer og utmattelse. Metoden brukes også for å understøtte etterlevelse av tverrfaglig behandling.

Kognitiv atferdsterapi er nyttig for en rekke symptomer og følgetilstander i rehabilitering, som depressive plager og angstplager, utmattelse, smerter og søvnproblemer. Tilnærmingen kan bidra til endring i alle deler av et rehabiliteringsforløp, og har bred dokumentasjon.

Utdanningen er i regi av Norsk forening for kognitiv terapi, og starter 25. april 2022. utdanningen går over tre semestre. Interessert?

Les mer om utdanningen her

Planlegger du å ta en videreutdanning med relevans for rehabilitering anbefaler vi deg å ta en titt på denne siden

utdanning relevant for rehabilitering


Vi er takknemlig for tips om det er utdanninger med relevans som ikke er synliggjort i oversikten