Trening mot utmattelse

Hvorfor har trening positiv effekt på kreftrelatert utmattelse og ikke på pasienter med ME? 

Vi har omtalt POLARIS fra VU University Medical Center i Amsterdam i en annen sak i nyhetsbrevet. Her er en ny meta-analyse derfra, som konkluderer med at trening har positiv effekt og reduserer fatigue/utmattelse ved kreft, i alle faser av sykdomsforløpet, uansett alder, kjønn og demografi.

Den omfattende meta-analysen Effect and moderators of exercise on fatigue in patients with cancer fra mange tusen kreftpasienter, konkluderer med signifikant effekt av trening for å redusere kreftrelatert fatigue/utmattelse. Effekten har størst effekt når treningen foregår med rettledning og tilsyn. 

34 studier er inkludert, og POLARIS-metodikken går ut på å innhente individuelle pasientdata fra eksisterende forskningsstudier og kjøre nye detaljerte analyser.  

POLARIS-miljøet har tidligere publisert forskningsartikler om effekten av trening på livskvalitet og fysisk funksjon. Denne nye artikkelen fra høsten 2018 setter søkelys på utmattelse. Andre kunnskapsoppsummeringer har vist at trening også reduserer Multippel Sclerose-relatert fatigue.  

Fatigue kan være hemmende ved nevrologiske tilstander, spesielt ved hjerneslag og Parkinsons, men det er ikke like lett å finne systematiske oversikter på dette. Det er også noe uklart om det er snakk om samme slags utmattelse. 

En annen aktuell vinkling er selvsagt ME og kronisk utmattelse, hvor en norsk-forfattet Cochrane oppsummering er midlertidig trukket tilbake, fordi det er sådd tvil om gradert trening hjelper på den type fatigue/utmattelse. ME-foreningen i Norge har gått hardt ut mot både Cochrane-oppsummeringen og fagmiljøet i Norge, med ønske om både andre forskningskonklusjoner og en annen retning på framtidig forskning. 

Det kan godt hende at trening ikke hjelper mot ME-fatigue, men da er det kanskje like gjerne fordi denne pasientgruppen aldri oppnår tilstrekkelig intensitet i treningen til å oppleve positiv effekt? Trening har i hvert fall en klart positivt effekt på utmattelse ved kreft og MS, og det er et interessant budskap inn i debatten om ME-fatigue.