Systematisk oversikt over kunnskapstranslasjon i rehabiliteringsforskning

En nylig publisert kunnskapsoppsummering utført av RKR om bruk av kunnskapstranslasjon (KT) i fysikalsk medisin og rehabilitering, oppsummerer alle studier som har anvendt elementer fra KTA (Knowledge-to-Action) modellen, på norsk kjent som "kunnskap til handling modellen" (implementeringsmodellen).

Publisert 12.04.2021
Sist oppdatert 14.03.2023
Et diagram over et system
Norsk oversettelse av Ian Grahams KTA model gjort av RKR kompetansetjeneste, Sunnaas sykehus HF

“Moore JL, Mbalilaki JA, Graham ID., 2021.Knowledge Translation in Physical Medicine and Rehabilitation: A Citation Analysis of the Knowledge-to-Action Literature"

Artikkel pub.med

Denne oversiktsartikkelen er en god kilde til artikler som konkret beskriver handlingene som er utført i hver av de 7 fasene i KTA, og man vil og finne oppsummeringer av anbefalinger for hver enkelt fase. 

KTA er en systematisk metode for implementering av kunnskapsbasert praksis, med mål til å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved hjelp av en trinnvis prosess med 7 faser.

Hensikten med den publiserte oppsummeringen var å gi en oversikt om hvordan elementer av KTA brukes i de ulike implementeringsfasene; identifisere aktiviteter utført i hver fase av KTA; og foreslå hvordan slike prosesser i rehabilitering kan forbedres. Oppsummeringen vil slik sett bidra med nyttige anbefalinger for hvordan gå frem om man vil implementere ny praksis.

Totalt 49 artikler som rapporterte bruk av KTA i kliniske implementeringsprosjekter i rehabilitering ble inkludert i oppsummeringen. Oppsummeringen viser at implementering av kunnskapsbasert praksis ikke automatisk skjer som følge av ny evidens, men at det kreves målbevisst planlegging med stor innsats for å implementere og endre.

Flere retningslinjer for kliniske spørsmål bør produseres, gjøres tilgjengelige og implementering bør følges av tett veiledning. En av anbefalingene er a inkludere all stakeholdere fra klinikk og forskning når retningslinjer for klinisk praksis skal publiseres og lanseres. Viktig er det og å se hvordan intervensjon og evidens kan tilpasses slik at de er gjennomførbare i den lokale konteksten uten at man mister innhold og anbefaling. Potensielle barrierer for implementering må avdekkes og løses på en systematisk måte, disse kan ligge på pasient-, faglig- eller organisasjonsnivå og kan være store usynlige hemmere uten at disse avdekkes. Godt samarbeid i forskjellige grupper av stakeholdere er også nevnt som en viktig nøkkel for å lykkes med en implementering. Bruk av standardiserte måleverketøy er og løftet som avgjørende faktorer for å løfte kvaliteten på implementering og vurdering.

Det finnes flere KT-rammeverk, og denne artikkelen fokuserer på det mest brukte i rehabiliteringsfeltet; KTA-rammeverket.  Hvis du står på trappene til selv å implementere en ny retningslinje, anbefaling eller metode på din arbeidsplass, så kan RKR bistå med kompetanse og veiledning på basis av KTA-modellen. Ta kontakt med oss på rkr(alfakrøll)sunnaas.no, eller les mer om modellen her

Kunnskapstranslasjon - fra kunnskap til handling