HELSENORGE

Stadig økning i midler til helseforskning

NIFU-rapport bekrefter den positive utviklingen i form av økte midler til medisinsk og helsefaglig FoU-aktivitet og stadig flere doktorgradsprosjekter innen helsefagene.

Veksten i medisinsk og helsefaglig forskning har i perioden fra 1995 til 2013 vært på hele 6 prosent i året. Posisjonen til dette forskningsfeltet i Norge samsvarer med tall fra Danmark og Sverige. Totalt ble det i Norge i 2013 brukt omtrent 8 milliarder kroner til norsk medisinsk og helsefaglig forskning og utvikling. Store deler av disse midlene går til phd-stillinger.

Basisbevilgningene til universiteter og høgskoler var finansieringskilden til godt over hver tredje stipendiatstilling (36%) innen medisin og helsefag i 2013. Helseforetakene stod for nesten 25%, mens finansieringskilder som Forskingsrådet, Kreftforeningen, Extrastiftelsen og andre medisinske fond og organisasjoner utgjorde omtrent 40%. Midlene fra sistnevnte kilder er i stor grad "konkurranseutsatt", det vil si fordelt ved søknadstildelinger hvor tildelingen skal gå til de beste søknadene.

Dette gjelder til dels også midlene til helseforetakene. HSØ fordeler eksempelvis over 100 millioner til forskning hvert år. Rapporten sier ingenting om utviklingen i de enkeltvise fagområdene innen helsesektoren, så det er ikke mulig å vurdere hvordan rehabilitering plasserer seg i denne utviklingen. Ser man på enkelteksempler som Sunnaas sykehus har FoU-budsjettet økt fra 0,7% til 7% av sykehusets totale budsjettet fra 2003 og fram til i dag. Dette indikerer en stor vekst også innen rehabiliteringsfaget, i alle fall i enkelte fagmiljøer.

Internasjonale trender innen rehabiliteringsforskning (se saken Tilbake til fremtiden) tilsier at også denne typen forskning blir stadig mer avansert og ressurskrevende. Utviklingen i Norge bør derfor også tilsi at FoU-satsninger må til om man skal henge med faglig sett i årene framover.