HELSENORGE

RKR får tilskudd til utvikling av rehabiliteringstjenester

Det er mange om beinet når Helsedirektoratet lyser ut samarbeidsmidler for utvikling av rehabiliteringstjenester. Stor var derfor lykken når vi fikk melding om at to av kompetansetjenestens søknader var innvilget.

43 ulike prosjekter har fått innvilget midler fra Helsedirektoratet til utvikling av rehabiliteringstjenester. RKR har fått innvilget midler til et prosjekt for å utvikle beslutningsstøtteverktøy for de som vurderer hvorvidt en pasient skal henvises til rehabilitering etter utskrivelse fra sykehus. 

Poenget er å få effektivisert prosessen med klarere søkekriterier og økt oppmerksomhet på henvisning til rehabilitering ved utskrivelse fra akuttsykehus. På den måten kan man avklare roller, ansvar og  oppgavefordeling i rehabiliteringsforløpet mellom kommune, private institusjoner og helseforetak. 

Med andre ord, mer bevissthet på hvem som skal til rehabilitering i sykehus, i private institusjoner og i kommunehelsetjenesten i de ulike pasientforløpene. Målet skal nås ved å utvikle vurderingskriterier, informasjonsmateriell og eventuelt et digitalt Samvalgsverktøy for beslutningsstøtte eller eLæringskurs for sykehusansatte.

Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark er også med i dette prosjektet for å sammenholde erfaringer fra et helseforetak som er vant til å henvise til mye rehabilitering (Telemark), med ett som har få henvisninger (Østfold).

Det andre prosjektet som RKR har fått tildelt samarbeidsmidler til, gjelder et prosjekt om implementering av felles behandlingslinje for gangtrening på Aker helsearena. Disse midlene er bevilget fra Oslo kommune og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og Helse Sør-Øst.