HELSENORGE

RKR arbeider med innføring av retningslinjer for hjerneslag

RKR tilbyr implementeringsstøtte til tjenesteytere innen hjerneslagrehabilitering i regionen. En praktisk sjekkliste kan hjelpe institusjoner og sykehus å avdekke hvorvidt de følger de ulike anbefalingene i de nye retningslinjene og tette eventuelle kunnskapsgap. 

En av oppgavene til de regionale kompetansetjenestene er å jobbe for implementering av retningslinjer. Blant de nasjonale retningslinjene fra Helsedirektoratet finnes det ikke mange som er relevante for rehabiliteringsfeltet, faktisk bare to, en for KOLS og en for hjerneslag. 

Retningslinjene for hjerneslagbehandling og -rehabilitering er nå revidert, og ble i vinter lansert i ny utgave. Den nye retningslinjen er en revidert utgave av den gamle, sammen med nye tillegg. Jobben med å revidere fortsetter med blant annet en fullt oppdatert litteraturgjennomgang. 

For oss i kompetansetjenesten for rehabilitering er det første gang siden vi ble etablert at vi får mulighet til å igangsette et større arbeid med implementering av en nasjonal retningslinje fra Helsedirektoratet. Arbeidet vil bli basert på Kunnskap-til-handling-modellen vi benytter i kunnskapstranslasjonsprosjektet vårt. 

Siden kunnskapsoppsummeringen allerede er gjort av prosjektgruppen bak den nye retningslinjen, er neste skritt å identifisere eventuelle gap mellom praksis der ute og anbefalingene i retningslinjene. Dette gjør vi gjennom å be tilbyderne av hjerneslagrehabilitering i sykehusene og de private rehabiliteringssentrene, om selv å indikere på hvilke områder de følger retningslinjene, og på hvilke områder de ikke gjør det. 

Når den kartleggingen er gjort, vil vi følge opp på to måter:

  1. Understøtte implementeringen av anbefalinger som ikke er i bruk
  2. Undersøke om forståelsen av anbefalingene er like på de stedene hvor de er tatt i bruk

For å undersøke et eventuelt kunnskapsgap har vi lagd skjemaet under, der ulike tjenesteytere i regionen skal legge inn hvilke retningslinjer de følger, og hvilke de ikke følger. Vi håper dette arbeidet skal bidra til å øke kvaliteten på hjerneslagrehabiliteringen i regionen og utjevne forskjeller i tilbudet som finnes der ute.

Nettskjemaet under kartlegger om det er gap mellom praksis og den nye retningslinjen. (Skjemaet er et regneark som kan lastes ned.)

Kunnskapsgap - Ny retninglinje for hjerneslag

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag - Rehabilitering etter hjerneslag