HELSENORGE

Rehabilitering - Helt hjem!

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) inviterte 16.oktober til konferanse med tittelen «Rehabilitering – helt hjem!». Konferansen tok for seg flere medisinske fagområder innen rehabilitering, både kreft, traume, hjerneslag og lunge, i tillegg til noen generelle betraktninger om rehabiliteringsfeltet som helhet.

​Det var begrenset antall plasser under konferansen, som ble avholdt i Oslo Kongressenter. Ca. 75 personer hadde meldt seg på konferansen, og deltakerne fikk faste plasser på hvert annet sete både under lunsjen og inne i konferansesalen.

Oversiktsbilde fra konferanse NSH

BILDE: Rehabilitering - helt hjem, oversiktsbilde

Rehabilitering og Covid-19

Før lunsj var fokuset for innleggene rehabilitering av pasienter innlagt med Covid-19 sykdom. Pasientforløpet for rehabilitering av pasienter innlagt med Covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst ble presentert av Gro Aasland fra Sykehuset Vestfold, samt at representanter fra Catosenteret, Sunnaas sykehus og Oslo Kommune delte erfaringer om hvordan denne pasientgruppen kan behandles. Frank Becker fra Sunnaas trekker frem at «vanlig god rehabilitering» synes å være viktig også for denne pasientgruppen, og forteller at behandling av denne pasientgruppen illustrerer godt at det ikke kun er selve sykdommen som definerer rehabiliteringsbehov men også komorbiditet og psykososiale faktorer.

Screenshot presentasjon Becker

BILDE: Screenshot Becker presentasjon rehab-helt hjem – vanlig god rehabilitering

Becker mener at pandemien har belyst noen utfordringer på rehabiliteringsfeltet, for eksempel manglende kartlegging av rehabiliteringsbehov, og at tjenestene kan være for tilfeldige og ikke nødvendigvis likeverdige. Mer informasjon om rehabilitering etter Covid-19 finnes for øvrig på hjemmesidene til Regional kompetansetjeneste for rehabilitering.

Flere innlegg tok for seg rehabilitering etter traumer og i tidlig fase, både traumepasienters helse, rehabilitering i senfase etter TBI, og tverrfaglighet i traumebehandling ble belyst. Deltakerne på konferansen fikk også et spennende innblikk i erfaringer som et norsk helseteam gjorde i Bergamo da covid-19-pandemien brøt ut der.

Sentrale føringer innen rehabiliteringsfeltet – status nå?

Etter lunsj ga Bent Indredavik deltakerne siste nytt om pakkeforløp slag fase 2, og han gjorde seg noen tanker om fremtiden til pakkeforløpet. Indredavik berømmet innsatsen fra ansatte ved slagavdelinger på alle landets sykehus samt Norsk Hjerneslagregister for bidrag til implementering av pakkeforløpets første fase. Samtidig etterlyste han data som kan fortelles oss noe mer om effekten av pakkeforløpet som helhet. Særlig tilpasset kodeverk og monitorering av pakkeforløpets fase 2 mangler, fortalte Indredavik.

Sigrunn Gjønnes, som er seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Divisjon kvalitet og forløp, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, snakket om hva som er veien videre etter opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Hun trakk blant annet frem at et av formålene med opptrappingsplanen var å styrke brukerperspektivet, da tjenesten skal fremme mestring, selvstendighet og deltakelse, men at dette kan være utfordrende å få til i praksis. «Vi har jo pasienten i sentrum, men pasienten har ikke lagt merke til det!» er et sitat som Gjønnes trakk frem tidlig i presentasjonen sin, og fremhevet det holistiske perspektivet som et sentralt kjennetegn for rehabilitering. November 2020 skal det leveres en evaluering av Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, hvor blant annet kapasitet, kompetanse, organisering, samhandling og koordinering er temaer som vil belyses. Reaksjoner om planen fra den ble lansert i 2016 kan leses i denne linken

Konferanse er ikke bare kunnskapsoppdatering

Flere av innleggene fikk engasjerte spørsmål fra salen, både fra politiker, klinikere og fra ledere ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Representant fra både Catosenteret og LHL-sykehuset grep mikrofonen og etterlyste mer fokus på hvordan private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med HSØ i enda større grad bør brukes i kriser slik som i våres. Det var tydelig at mange hadde gledet seg til å være sammen og møte kollegaer ved andre institusjoner, både for en kunnskapsoppdatering og for erfaringsutveksling.

Programkomiteen for årets rehabiliteringskonferanse bestod av:
Kjersti Eide (Helse Stavanger), Eirik Vikane (Helse Bergen), Unni Sveen (OUS), Torhild Birkeland (OUS) og NSHs sekretariat. Program og powerpoint-presentasjonene fra innleggene finnes her

www.nsh.no/rehabilitering helt hjem