HELSENORGE
Årsrapport 2019 Norsk ryggmargskaderegister

Register som bidrar til innsikt og kvalitetsforbedring

Årsrapporten fra det norske ryggmargsskaderegisteret NorSCIR 2019 ble tidligere denne høsten publisert. Rapporten presenterer et utvalg basert på data fra de nasjonale registrene. Årets rapport inneholder også resultater fra NordicSCIR.

NorSCIR​

Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) er et nasjonalt, medisinsk kvalitetsregister. Det er fagmiljøene ved Sunnaas sykehus HF, Haukeland Universitetssykehus Bergen og St. Olavs Hospital universitetssykehuset i Trondheim som har etablert register i samarbeid med Landsforeningen for Ryggmargskadde (LARS). Registeret er godkjent som nasjonalt kvalitetsregister av helse- og omsorgsdepartementet i 2012. NorSCIR samler inn strukturerte og kvalitetssikrede data omkring forekomst, medisinsk behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med en ryggmargsskade. Formålet til registeret er å bidra til bedre kvalitet i ryggmargsskadeomsorgen, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandling.

Det er per 31.12.2019 registrert 1028 personer i den norske databasen, hvorav 122 ble registrert i 2019. Sunnaas sykehus er et av tre sykehus som tilbyr rehabilitering til denne gruppen i tillegg til St.Olavs Hospital og Haukeland universitetssykehus. Nasjonal dekning i 2019 er 95%. Ansatte i klinikk registrerer systematisk data, og på tvers av fagområdene, basert på internasjonale datasett fra IsCoS. Årsrapporten fra NorSCIR gir tilgang på kvalitetsdata, og beskrives som en «gullgruve» for både forskning og kvalitetsforbedring.

Et påfallende funn i rapporten for 2019 er at 5 av 7 sykehus rapporterer en overvekt av ikke-traumatiske ryggmargsskader i 2019. Norsk ryggmargsskaderegister har analysert data for en 5-års periode (2015-2019). Det observeres flest nye hendelser med traumatiske ryggmargsskader i juni. Denne informasjonen kan være nyttig i planlegging av sykehusdrift. 

Fagråd

Fagrådet i Norsk ryggmargskaderegister møtes 6 ganger i året, og diskuterer også jevnlig ulike caser for å sikre lik registrering. Det gjennomføres også kontroller i løpet av året for å sikre at dataene som er registrert er valide

«Et av fagrådets viktigste oppgaver er å sikre data med høy kvalitet. For å få til dette er det viktig med ett tett og godt samarbeid mellom spinalenhetene. Det mener jeg vi har vi fått til i NorSCIR.», sier Siv Anita Horn, Kvalitetssjef, Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet, Sunnaas sykehus HF.

Nytt av året er at også nordiske data er med i Årsrapporten, og det er pt. 7 institusjoner som rapporterer til nordisk database.

Les mer på sidene til Norsk ryggmargskaderegister

kvalitetsregistre.no

Les hele rapporten her

NorSCIR Årsrapport 2019

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering jobber aktivt med å holde fagfeltet oppdatert på viktig og ny kunnskap innen rehabilitering, og synes på bakgrunn av dette at det er viktig å belyse hvordan felles datainnsamling kan brukes for å gi felles styrking av praksis.