HELSENORGE

Rapport fra rehabiliteringskonferansen 2016

- God helse er ikke fravær av sykdom, men evnen til å mestre eget liv, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, til de mer enn 300 deltakerne på årets rehabiliteringskonferanse. 

 

Mennesker som flytter grenser var tema for årets regionale rehabiliteringskonferanse. Det være seg pasienter og brukere som er med å endre vår oppfatning av hva funksjonsnedsettelse innebærer for menneskers liv, eller fagpersoner, forskere og innovatører som flytter grensene og utvikler habilitering- og rehabiliteringstjenester for fremtiden.

Vertene for konferansen, representert ved Einar Magnus Strand fra Sunnaas sykehus, ønsket velkommen og ga stafettpinnen over til konferansier Knut Even Lindsjørn fra Helse Sør-Øst.

Åpning og politiske føringer  

Det er mange som deltar på konferansen for å få en god oppdatering på de politiske føringene som vil prege feltet fremover. Dette ønsket ble oppfylt av Alice Beathe Andersgaard, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst. Andersgaard ga en interessant gjennomgang av hva hun mente den foreslåtte opptrappingsplanen vil innebære: "Regjeringen ønsker å løfte feltet," konkluderte Andersgaard, "og siden hovedtyngden av rehabiliteringen skal skje i kommunene der brukerne bor, har derfor opptrappingen hovedfokus på kommunene."

Andersgaard påpekte imidlertid at før kommunene kan ta over ansvar og oppgaver, har de en jobb å gjøre. Det er et overordnet prinsipp at tilbud i spesialisthelsetjenesten ikke kan nedlegges før kommunene har etablert tilbud og tjenester. I en overgangsperiode blir det derfor kjøpt tjenester som i fremtiden blir kommunenes ansvar. Og i mellomtiden får brukerne muligheten til et fritt rehabiliteringsvalg, så får vi se om det vil stimulere til økt konkurranse og bedre kvalitet på tjenestene.  

Det store bildet får vi gjennom de politiske planer og føringer som blir gitt oss gjennom Veileder for rehabilitering, Samhandlingsreformen, Nasjonal helse- og sykehusplan og nå Opptrappingsplanen for rehabilitering. Det vil nok ta litt tid før vi ser resultater. I mellomtiden jobbes det med visjonene om rehabiliteringstjenester som gir den enkelte pasient en tjeneste der kommune, spesialisthelsetjeneste og andre tjenesteytere samhandler for å gi et sammenhengende tilbud av god kvalitet, tilgjengelig og god informasjon om tilbudene, tjenester som er tuftet på kunnskapsbasert praksis med tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å dekke behovet og et helsesystem som ivaretar pasientens behov for koordinering.

Statssekretær Lisbeth Normann, fra Helse- og omsorgsdepartementet, kommenterte ikke på Opptrappingsplanen, slik vi forventet, men la i stedet vekt på mestring og medbestemmelse i eget liv og viktigheten av å ta styring over eget liv og helse.  

Sterke pasienthistorier

Hallvard Flatland, Gudrun Sofie Østhassel fra MS forbundet og Rune Kløvtveit ga pasientene et ansikt. De rørte deltakerne med sine sterke historier og delte åpent og ærlig sine erfaringer. Deres møte med rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten ga deltakerne svært nyttig innsikt i hva som fungerer og hvor skoen trykker. Pasientens medvirkning til egen helse og rett til å ta beslutninger om behandlingsvalg og undersøkelser, knyttet til Samvalg, ble diskutert heftig videre i paneldebatten ledet av Flatland, og med et utvalg av dagens talere, blant annet Simone Kienlin, Rune Kløvtveit, Gudrun Østhassel og samhandlingsdirektør Knut Even Lindsjørn fra HSØ.

Samhandlingstorg

I pauseområdet var det yrende aktivitet begge dagene. Her kunne deltakerne se på Postere av spennende forskningsprosjekter i feltet og stemme frem årets innovatør. Pris til beste poster og beste innovasjonsidé ble delt ut i plenumssesjonen på dag to av konferansen.  

World Café 

På World Café kunne deltakerne besøke ulike temabord og høre om aktuelle tema og prosjekter. Det var stor bredde og variasjon i temaene som gir en fin pekepinn på mangfoldet i rehabiliteringsfeltet. Deltakerne brukte 15 minutter før de gikk videre til neste. Det var 10 bord/tema å velge mellom. 

Habilitering og rehabilitering i ulike sesjoner

På konferansens andre dag ble habiliteringsmiljøet skilt fra rehabilitering med en egen sesjon med tema «Grenseløs kommunikasjon». Her hadde de full fokus på alternativ og supplerende språk og kommunikasjon for fagfolk som jobber med barn med særskilte behov.

Teknologi og innovasjon 

Rhabiliteringsfeltet tok en kikk inn i glasskulen og fikk en smakebit på hva morgendagens rehabiliteringstjenester vil by på av personligheter inne helse og rehabilitering som tenker litt utenfor boksen, som skaper nye muligheter og fremskritt ved å ta i bruk teknologi og innovasjon på helt nye måter, både i Norge og internasjonalt. Dr. Geoff Fernie fra Toronto Rehabilitation Institute, som leder det mest avanserte utviklingsmiljøet innen rehabiliteringsteknologi i verden var en disse talerne. Kari Kværner, direktør ved C3, som nå er i ferd med å få på plass et tverr-sektorielt samarbeid som skal ta helse-Norge inn i fremtiden var en annen. Vår egen Sveinung Tornås, som leder innovasjonsteamet ved Sunnaas og Aleksander Helmersberg, günder og utålmodig utvikler av den prisvinnende løsningen «Milla Says» var også blant talerne og er glimrende representanter for nytenking og innovasjon i vårt helsefelt.

Posterutstilling og Årets innovatør

Nytt av året var Posterutstillingen og Årets innovatør-konkurranse. Hensikten er å få vist frem bredden av hva som skjer i feltet gjennom de mange spennende forskningsprosjektene som foregår, og også vise frem brukerutviklet innovasjon med løsninger og praktiske innretninger som er utviklet av brukerne selv. Vi håper at enda flere ønsker å være med å vise bredden i feltet på neste års konferanse.

Prisen for beste Poster gikk til Gilles Jarret, Spesialfysioterapeut og Teamkoordinator Revma ved Skogli le Helse- og rehabiliteringssenter for sitt abstract SkoBal, en randomisert klinisk kontrollert studie om effekten av et balansetreningsprogram på balanse, fall og fallskader for hjemmeboende eldre etter et tre uker langt rehabiliteringsopphold.

Årets Innovatør-pris gikk til Turid Kristine Semb for sin oppfinnelse «Happy», en blanding av gåstol og rullator. Du kan se intervjuet med Turid på NRK Østafjells etter at hun mottok prisen.