HELSENORGE

Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering

Regjeringen har satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet i sin opptrappingsplan for å gjøre kommunene i stand til å utvikle sine habiliterings- og rehabiliteringstilbud. God start mener noen, alt for lite mener mange. 

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen 200 millioner kroner til opptrapping av habililterings- og rehabiliteringsfeltet. En av forutsetningene i planen er at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene skal skje i kommunen der brukeren bor. Derfor har opptrappingsplanen sitt hovedfokus rettet mot kommunene. Helsemyndighetene understreker imidlertid at dagens tilbud i spesialisthelsetjenesten skal opprettholdes.

Reaksjoner fra de som kjenner hvor skoen trykker 

Det er mange særorganisasjoner og faggrupper som har stilt seg kritiske til opptrappingsplanen, blant annet fysioterapiforbundet som mener at planene skal finansieres og realiseres ved drastiske kutt i fysioterapi til kroniske pasienter. Med andre ord, en omfordeling av eksisterende midler, i stedet for nye friske midler inn. Det betyr at det er pasientene og fysioterapeutene som betaler gildet.

Ergoterapeutene og mange brukerorganisasjoner er også skuffet over størrelsen på finansieringen. Generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann uttrykker også sin bekymring. "Vi er urolige for at for mye skyves over på kommunene. De har allerede mange oppgaver som ikke alltid blir løst på en god måte. Foreløpig ser det ikke ut til at dette går på bekostning av spesialisthelsetjenesten. Vi må sørge for at det heller ikke skjer i fremtiden," mener Buschmann.

Kirsten Sæther, samhandlingsjef i Sunnaas, kunne ønske seg et større budsjett og en mer omfattende plan, men ser dette som en god start. "Det er bra at det ikke kuttes i spesialisthelsetjenesten før man har større tydelighet på hva kommunene skal gjøre," mener Sæther. Hun trekker frem et par gode prosjekter som har fått støtte, blant annet ParkinsonNet og «Innovativ kommunal rehabilitering" i Indre Østfold. "Dette er spennende prosjekter som kan bidra med erfaringer og innspill som kan være relevant for flere kommuner. Videre er det bra at Regjeringen har satt av midler til et bedre helsetilbud til barn med ervervet hjerneskade," uttaler Kirsten Sæther.

Statssekretær Normann kommenterer 

Statssekretær Lisbeth Norman kommenterte Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering under RI Norges samling. Normann påpekte at det per i dag er for stor variasjonen i kapasitet og kompetanse i de ulike kommunene. Derfor er det viktig å ruste opp kommunene før de kan ta på seg flere oppgaver. Normann mente også det er for stor fokus på sykdom og vil i stedet slå et slag for funksjonsforbedring. Til det trengs det flere ergoterapeuter i kommunene (100 kommuner uten ergoterapitilbud i dag), og en drastisk heving av kompetansen hos helsepersonell i hjemmetjenestene. En forutsetning for å få til hverdagsrehabilitering er at mange nok har kompetanse, mente Statssekretær Normann.

I en tid der vi opplever at flere lever med kroniske helseutfordringer og flere overlever alvorlig sykdom og ulykker, er behovet for rehabilitering voksende. Det betyr et økende krav til kompetanse og tilbud i kommunene, sa Normann. Normann mente at vi også ser en holdningsendring hos pasientene som stiller stadig høyere krav til pasientens helsetjenester.

Opptrappingsplanen vil stimulere de kommunene som er framoverlent og viser initiativ. De har blant annet bevilget 5 millioner til Askim kommune for å videreføre prosjektet Innovativ kommunal rehabilitering, som nevnt over. Kommuner kan søke på tilsvarende midler til opptrappingsprosjekter innen rehabilitering på 91 millioner kroner. Ytterligere 100 millioner gis  som en generell økning i rammene til kommunene og vil gjøre det mulig for kommuner som ønsker det å øke rehabiliteringsinnsatsen.  Det tilsvarer 20 kr per innbygger. En start, men ikke noe mer.

Les mer om Helse- og omsorgsdepartmentets nye Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.