HELSENORGE

Lansering av Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19

Mandag 21. juni overrakte Helsedirektoratet "Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19" til Helse- og omsorgsdepartementet.

Planen angir anbefalt retning for arbeidet med rehabilitering for personer som har rehabiliteringsbehov etter å ha gjennomgått covid-19-sykdom, og bygger videre på Faglige råd for rehabilitering ved Covid-19 som ble revidert i juni. 

Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19

Planen presenterer seks hovedmålsettinger for rehabilitering:

  1. Pasienter med funksjonsnedsettelser etter covid-19-sykdom, får rehabilitering i henhold til gjeldende kunnskap og beste praksis på området.
  2. Pasienter som har behov for rehabilitering etter å ha hatt covid-19-sykdom får informasjon om hva som finnes av rehabiliteringstilbud i møte med helsepersonell både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Grupper med forhøyet risiko for å ha behov for rehabilitering etter covid-19, eller grupper det er særlig vanskelig å nå med informasjonstiltak, prioriteres.
  3. Begrepsbruken knyttet til pasienter som har behov for rehabilitering etter covid-19-sykdom er enhetlig og kvalitetssikret.
  4. Det er god registrering av covid-19-rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene på begge tjenestenivåer, som ledd i å øke kunnskapen på feltet.
  5. Det sikres en kontinuerlig og systematisk kunnskapsoppsummering basert på eksisterende forskning, samt stimulering av ny forskning om rehabilitering etter covid-19.
  6. Rutiner og avtaler om samhandling og meldingsutveksling omfatter alle aktører i pasientforløpet på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) bemerker at planen fortsatt skisserer at hovedandelen av de som trenger rehabilitering er de som har hatt alvorlig sykdom, men og at det løftes opp behov for opplæringstilbud og etablering av frisklivstilbud i kommunene. Videre planlegges en nettportal for selvhjelp, og det vises til RKR sin oversettelse av WHO's selvhjelpsbrosjyre til norsk.

Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19_Helsedirektoratet