HELSENORGE

Lungenettverket blir mer rebelsk

Lederen i fagnettverket for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst, Stacey Haukeland-Parker, oppfordret medlemmene på vårens samling til å være mer rebelske og ambisiøse i sin videre målsetting for nettverket.

Standardiserte måleverktøy

På forrige nettverksmøte diskuterte nettverket bruk av spørreskjemaer for bruk av kartlegging ved lungerehabilitering. Vårmøtet ble derfor innledet med en kort oppdatering fra hvert behandlingssted, for å finne ut hvilke standardiserte måleverktøy som er mest brukt. Disse er CAT, HADS og mMRC/BODE. 

Medlemmene ble enige om at man skulle forsøke å standardisere bruk av skjemaene i regionen. Dette gir mulighet for å kvalitetssikre undersøkelsen av lungerehabiliteringspasienter, samt at det gir mulighet for å kvalitetssikre tilbudet på tvers av regionen. Tilbakemeldingen fra medlemmene viste at de fleste er godt i gang med å bruke måleverktøy, men ikke alle verktøy er tatt i bruk hos alle. 

Det var felles enighet blant medlemmene om at disse verktøyene var nyttige og effektive i grunnundersøkelsen av pasienter som deltar i lungerehabilitering. Nettverket konkluderte også med at det var viktig å følge nasjonale og internasjonale retningslinjer når det gjelder kartlegging av lungerehabiliteringspasienter. 

Brukermedvirkning

Leder for brukerutvalget ved Diakonhjemmet Sykehus, Hilde Sofie Hamre, holdt et innlegg om pasientens helsetjeneste. Hamre ga et fint innblikk i hvordan helsesektoren og helseforskning har endret seg, slik at pasienter nå har større påvirkningsmulighet til å utforme helsetjenester enn de hadde før. Hun fortalte at brukermedvirkning er inkludert på systemnivå, og pasientens endrede og mer inkluderende rolle derfor kan føre til nye utfordringer for helsepersonell, siden "maktbalansen" blir utfordret. 

Kommunikasjon mellom brukere og helsepersonell er viktig for at fremtidens helsetjenester kan bli mer styrt av brukere. Samvalg vil være nøkkelen fremover for at brukerne skal kunne ta aktive beslutninger i sine behandlingsforløp. Hamre avsluttet med et dikt fra Diakonhjemmets bok om pasienters møter med helsevesenet.  

Kommuneundersøkelsen

Rådgiver ved RKR, Stein Arne Rimehaug, har gjennomført en kommuneundersøkelse for å kartlegge deres kompetanse og tilbud innen blant annet lungerehabilitering. Han kunne fortelle at så langt har omtrent halvparten av de 187 kommunene svart på undersøkelsen. Resultatet viser at det er manglende tilbud i kommunene når det gjelder rehabilitering og kompetanse på kronisk lungesykdom, spesielt for de med alvorlig sykdom. 

Undersøkelsen viste også at kommuneansatte hadde behov for mer opplæring for å kunne opprettholde nye tilbud i kommunehelsetjenesten, spesielt innen lungesykdommer og kreft. Respondentene la også vekt på et fortsatt behov for lungerehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten for de mer komplekse og alvorlige syke pasientene, mens de med mindre alvorlig sykdomsgrad kunne tas vare på i kommunehelsetjenesten. 

Ambisiøse visjoner?

Medlemmene i fagnettverket har vært inndelt i syv arbeidsgrupper som har jobbet med ulike aktuelle temaer i løpet av det siste halvåret, som kompetanseoverføring, måleverktøy, dokumentasjon og pasientforløp. Resultatet ble presentert av gruppene, som også kom med innspill og anbefalinger om hva nettverket burde fokusere på videre. Nettverksleder Haukeland-Parker utfordret gruppene til å tenke utenfor boksen og våge å være mer ambisiøse og rebelske i sin målsetting om hva nettverket ønsker å oppnå fremover. Det kom mange bra innspill og engasjement som ga god retning for nettverkets videre oppgaver.