Psykososiale tiltak ved kreft

To meta-analyser, ulikt resultat?

Artikkelen fra RKR som nå er publisert, The effects of multidisciplinary interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis, gir ingen sterk konklusjon grunnet for få og svake studier. Den fant ingen signifikant forbedring på livskvalitet, deltakelse  eller egenmestring, men noe effekt på fatigue. Samtidig fant en lignende oppsummering fra POLARIS signifikant forbedring av både livskvalitet, emosjonell fungering og sosial fungering som følge av psykososiale tiltak. POLARIS er en forskergruppe som vi tidligere har omtalt i saken Effekten av kreftrehabilitering. Her finner dere også omtale av artikkelen deres, "Effects and moderators of psychosocial interventions on quality of life, and emotional and social function in patients with cancer."

En vesentlig forskjell er at vår norske artikkel kun har vært opptatt av tverrfaglige (multidisciplinary) tiltak. Dermed er det langt færre og langt på vei andre artikler som er studert. Det i seg selv kan gå ut over resultatene, fordi det reduserer sjansen for å finne store studier av god kvalitet, og fordi det er vanskeligere å forske på komplekse intervensjoner og tverrfaglighet. En annen forskjell er at den norske studien har vært mer opptatt av deltakelse og mestring. Det er også utfallsmål som er vanskeligere å kunne måle. Forskjellene kan derfor vel så mye være utfordringene ved å forske på komplekse intervensjoner med et rehabiliteringsperspektiv, som at tverrfaglighet gir dårligere resultat.

Det er varslet en egen POLARIS-artikkel om effekten av psykososiale tiltak mot fatigue. Det blir spennende å se også denne opp mot den norske systematiske oversikten fra RKR, som altså viser noe positiv effekt av tverrfaglige psykososiale tiltak på fatigue.