HELSENORGE

Milepæler for Kreftrehabiliteringsnettverket i 2017

Nettverksleder Torhild Birkeland i nettverket for Kreftrehabilitering takker for seg, og kan se tilbake på viktige milepæler som nettverket har oppnådd. 

Antall krefttilfeller i Norge (insidens) viser en markant økning med ca 33.000 nye tilfeller i 2016. Samtidig øker overlevelsen betydelig. I dag lever over 70 %  5 år etter kreftdiagnosen. Vi har over 240.000 kreftoverlevere i Norge. 50 % av kreftpasientene er under 69 år ved diagnosetidspunkt, og mange av dem er i arbeid.

Med dette bakteppet har kreftrehabiliteringsnettverket i Helse Sør-Øst jobbet iherdig med å bedre kreftoppfølgingen og få mer fokus på fagområdet Kreftrehabilitering. Mange overlever kreften, men det er plager som dukker opp i ettertid som endrer livet for mange.

I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 står det at Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp. Pakkeforløp for kreft setter fokus på tiden fra diagnose til oppstart behandling. Det er viktig at denne ventetiden reduseres. Kreftrehabiliteringsnettverket ønsker og har jobbet for at Pakkeforløp 2, det vil si pasientforløp fra oppstart behandling til hjem/arbeid, også bør settes på den helsepolitiske agenda. Det bør gjelde for alle 28 pakkeforløp som er innført i Norge.

Kreftrehabilitering er en forskningsbasert, tverrfaglig og sammensatt intervensjon ansett som sentral i behandlingen av pasienter med kreft. Kreftnettverket er stolte av at vi 12. juni 2017 fikk åpnet det nye Kreftrehabiliteringssenteret i bygg 28 på Aker. Både helseminister og statsminister har vært på besøk og vektlagt betydningen av det nye tilbudet.

Vi har jobbet med mange små og store temaer i 2017 og dedikerte medlemmer i nettverket har skrevet kronikker og holdt foredrag rundt om i HSØ. Av oppgaver vi har hatt på dagsorden kan nevnes ernæringsscreening, Oncolex/Kreftlex, kartleggings- og måleverktøy, etablering av pilot i kartlegging av kreftpasienters rehabiliteringsbehov på blodkreft og gynekologisk kreft, seksuell rehabilitering av kreftpasienter og ny veileder fra Helsedirektoratet om fysioterapi til kreftpasienter.

Min visjon og håp for fremtiden er å få realisert planene om å opprette et forskningssenter innen kreftrehabilitering. Det trengs betydelig mer forskning på temaet. Videre at Bygg 28 må få etablert en ernæringspoliklinikk og et psykososialt tilbud etter hvert, for å gjøre kreftrehabiliteringssenteret til et komplett senter i randsonen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Vi trenger å utvikle gode samhandlingsmodeller for å ivareta kreftpasientene bedre i fremtiden og sikre overgangene mellom nivåene. Målet mitt på sikt er også å få et Nasjonalt kompetansesenter innen kreftrehabilitering med samarbeidslinjer til de andre helseregionene.

Det er særdeles viktig å fortsette arbeidet innen kreftrehabilitering. Nettverket vil fortsette, men i en noe annen form, slik at vi kan nå ut til og engasjere enda flere som jobber med kreftrehabilitering.

Da takker jeg for meg som leder av Kreftrehabiliteringsnettverket de siste tre år. Det har vært en givende tid med viktige oppgaver som er blitt løftet for fremtidens kreftpasienter.