HELSENORGE

Kunnskapsoppsummering om kreftrehabilitering

Arbeidet med kunnskapsoppsummering av effektforskning innen kreftrehabilitering er godt i gang.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) er en pådriver for kunnskapsbaserte rehabiliteringstjenester og en kunnskapsbasert utvikling av fagpersoner innen rehabiliteringsfeltet.

For å fremme en slik utvikling ønsker RKR å samle, systematisere og videreformidle forskningsbasert kunnskap, og vise hvordan man best kan implementere denne kunnskapen i klinikken.

Dette oppdraget har klare paralleller til det arbeidet som Kunnskapssenteret for helsetjenesten gjør på bred basis for hele helsefeltet, nemlig å oppsummere effektforskning, drive metodeutvikling og å undervise i kunnskapsbasert praksis og senterets forskningsmetoder. Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyre har også rehabilitering innen sin portefølje.    

RKR samarbeider med Kunnskapssenteret

For å lære mer samarbeider RKR nå med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (FHI) for å fremme en kunnskapsbasert rehabiliteringstjeneste i helseregionen. Vi har vært så heldige å få "låne" Hilde Tinderholt Myrhaug i et toårige engasjement. Myrhaug er forsker i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer, med mange års erfaring fra arbeid med systematiske kunnskapsoppsummeringer og effektforskning.

Hilde Tinderholt Myrhaugs opplæring og veiledning vil styrke RKR og bygge kompetanse, slik at vi kan fortsette å lage flere systematiske oversikter innen rehabiliteringsfeltet i fremtiden. Videre er samarbeidsprosjektet rettet mot fagprosedyrearbeid og identifisering av kunnskapshull, der brukere og fagpersoner i samarbeid prioriterer behov for forskning.  

Kreftrehabilitering først ut

Det å lage systematiske oversikter er et tidkrevende og langsiktig arbeid. Det fordrer god innsikt både i søkemetodikk og forskningsmetoder. Vi har startet med å oppsummere effektforskning innen kreftrehabilitering, fordi dette er et lite kjent og uskrevet blad innen rehabiliteringsfeltet, både i Norge og internasjonalt. For å sikre kvaliteten i arbeidet samarbeider vi med en eksternt oppnevnt utredningsgruppe som består av fagpersoner med lang erfaringer i kreftbehandling, samt to brukerrepresentanter.

Gruppen, ledet av Tinderholt Myrhaug, har nå fastsatt problemstillingen, og i samarbeid med bibliotekar ved Kunnskapssenteret som har utformet søkestrategien, kommet med tilbakemelding på søketermer, søkestrategi, prosjektplan og resultatenes overførbarhet til en norsk kontekst.

Neste skritt vil være en grundig gjennomgang av artiklene som søket av funnet, og deretter sammenfatte en systematisk kunnskapsoppsummering som vil vekke interesse både nasjonalt og internasjonalt, og kan brukes av alle innen kreftrehabilitering. 

Erfaringene fra dette prosjektet vil være til uvurderlig hjelp i det videre arbeidet med å lage systematiske oversikter om tiltak og effekt innen andre rehabiliteringsområder.