HELSENORGE

Kreftrehabiliteringssenteret ved Aker nærmere realisering

Øverst på agendaen til Nettverket for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst er realiseringen av et Kreftrehabiliteringssenter ved Aker helsearena. Nettverksleder Torhild Birkeland lanserte kongstanken og jobber nå iherdig, sammen med nettverket, for å få prosjektet i havn til våren.

Vi har tatt en prat med nettverkslederen for å høre hvorfor dette prosjektet er viktig, og om det er lenge igjen før kreftpasienter i regionen kan høste fruktene av et senter som integrerer både behandling/rehabilitering og forskning på ett og samme sted.


Fra visjon til virkelighet

- Kreftrehabiliteringsnettverket i HSØ har vært opptatt av å arbeide med relativt store saker som kan bedre rehabiliteringsmulighetene og kvaliteten på rehabiliteringstjenester for kreftpasienter i HSØ. Det å få til et kreftrehabiliteringssenter med behandling og forskning var en sak som nettverket ønsket å satse på og jobbe videre med i sitt langtidsmål. Jeg har deltatt på flere heldagsmøter på Aker Helsearena og saken er nå i handlingsplanen for 2017, sier Birkeland.

Hun legger til at nettverket også har fokus på en annen viktig sak, og det er screening/kartlegging av kreftpasienters rehabiliteringsbehov. 

- Vi har nå valgt et screeningverktøy og har inne en søknad hos Personvernombudet for å gjennomføre et pilotprosjekt på blodkreftpasienter og gynkreftpasienter. Vi vil da få oversikt over pasientenes rehabiliteringsbehov. I dag er det svært tilfeldig hvem som får rehabiliteringshjelp og hvem som ikke får det. Vi ønsker økt kvalitetssikring på dette området for å sikre at de pasientene som trenger det mest, får rehabiliteringshjelp.

Inspirasjon fra Danmark 

- Vi har søkt og fått en tildeling fra HSØ om å åpne en filial av det eneste Raskere tilbake-prosjektet for kreftrehabilitering som finnes i HSØ. Vi håper å komme i gang med denne filialen i Bygg 28 på Aker i medio april. Da blir det liv i bygget! smiler Torhild.

- På sikt ønsker vi mer aktivitet og samarbeider derfor med Oslo kommune for å utvide tjenestene. 

Hun forteller at en delegasjon fra Raskere tilbake og Lærings- og Mestringssenteret nettopp har besøkt København.

- Vi er imponert over hva de har fått til i Kropp og Kræft-senteret og Center for kræft og Sundhed. Drømmen er at vi kan få til noe lignende i Oslo i fremtiden og at Kreftrehabiliteringssenteret i Bygg 28 kanskje kan få status som en nasjonal kompetansetjeneste i kreftrehabilitering, sier nettverkslederen entusiastisk.

- Vi definerer kreftrehabilitering innen den faglige trekant av det fysiske aspekt, trening, ernæring og psykososial onkologi som er viktig for at pasientene skal leve bedre med sin sykdom og kunne komme raskere tilbake etter sykdommen, forklarer Birkeland.

Status for prosjektet

- Status for prosjektet er at vi akkurat nå holder på å pusse opp 1. etasje. Tak og vegger males. Etterpå skal det være en grundig rengjøring. Bygg 28 var tidligere et hjerterehabiliteringssenter. Det er en fin treningssal og store tilstøtende rom i bygget. Vi har fått støtte av Kreftforeningen til innkjøp av treningsutstyr. Det er vi svært takknemlig for, forteller hun.

Oppussingsbehovet 

Oppussingsbehovet er ganske stort, spesielt bør bad og dusjer rehabiliteres etter hvert. Likevel må vi starte et sted. Etter maling og rengjøring i 1.etasje er det fullt mulig å ta i bruk den etasjen. Videre rehabilitering må komme etter hvert. Bygg 28 har tre etasjer og gode kontorfasiliteter for behandlere og forskere på sikt. Totalt er vel arealet i tre etasjer på nærmere 1000 kvadratmeter.

Læring og kompetanseheving viktige drivere 

Birkeland forteller at et godt samarbeid med Samhandlingsseksjonen og Oslo kommune er avgjørende for å realisere prosjektet. Stikkord er læringsaktiviteter og kompetansehevende tiltak både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Nettverket ser behovet og betydningen av økt forskning. Det blir derfor også viktig å stimulere til felles forskningsprosjekter i tilknytning til senteret. 

- Vi har hatt fokus på kompetanseheving for alle i nettverket og aktuelle diskusjoner i kjølvannet av inspirerende forelesninger i de to årene vi har eksistert som nettverk, legger nettverkslederen til.

Stort behov for forskning på kreftrehabilitering

Birkeland brenner for at kreftrehabilitering, som er et relativt ungt forskningsområde, skal få mer fokus i fremtiden. Hun forteller at antall krefttilfeller er økende og at 1 av 3 menn og 1 av 4 kvinner vil få kreft i løpet av livet. I dag lever om lag 60 prosent 5 år etter diagnosen.

- Tidligere diagnostisering og bedre behandling bidrar til at flere blir friske etter behandling og flere lever lengre etter en kreftdiagnose. Mange kreftsykdommer krever imidlertid til dels omfattende behandling som kan medføre plagsomme bivirkninger og senskader. Selv om vi implementerer ny kunnskap der det foreligger, mangler vi forskningsbaserte retningslinjer for intervensjoner innen kreftrehabilitering. Det er altså et betydelig behov for ytterligere forskning, legger hun til.

Konkurranse eller samarbeid? 

Torhild mener det er nok av utfordringer å ta fatt på både i kommunal helsetjeneste, rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus innen kreftrehabilitering. Derfor frykter hun ikke at det skal bli noen konkurranse, men ser for seg et samarbeid til beste for pasientene. 

- Det blir viktig å skape gode pasientforløp på kort og lang sikt. Kreftrehabiliteringsnettverket ønsker å bidra til at kreftpasienter får rehabiliteringstjenester på et høyt internasjonalt nivå. Det innebærer å hjelpe de pasientene som trenger det mest med de konsekvenser sykdom og kreftbehandling har for fysiske, psykiske, sosiale, ernæringsmessige og eksistensielle forhold.

Viktige suksessfaktorer

Når vi spør hva som skal til for å lykkes med prosjektet, forteller Birkeland at det er avgjørende å ha med seg dedikerte, erfarne og gode medarbeidere i oppstartsfasen. 

- Det er alltid krevende å starte nye prosjekter, og særlig dette første året vil kreve mye av oss. Vi må få merkantile funksjoner på plass og en god logistikk i hverdagen. I tillegg må den kliniske aktivitet og forskning bygges opp gradvis, sier hun.

- Formålet med kreftrehabiliteringssenteret i Bygg 28 på Aker er å bidra til helse, funksjon og god livskvalitet under og etter kreftbehandling, forebygge livsstilssykdommer og senskader av behandling og gi støtte til mestring av livet under og etter kreft, forklarer hun. 

- Støtten fra kreftrehabiliteringsnettverket har vært viktig for å få fremdrift i prosjektet. Nettverket har et bredt spekter av medlemmer både i forhold til yrkesbakgrunn og arbeidssted. Felles for alle er at vi er opptatt av å bedre kreftrehabiliteringen i HSØ og i landet for øvrig, avslutter nettverslederen.