HELSENORGE

Hva kan Videncenter for Rehabilitering og Palliation hjelpe oss med?

REHPA arbeider systematisk med kartlegging for å avdekke behovene til hver enkelt bruker, definere behandling og innsatser, og deretter måle effekten av behandlingen hele veien i forløpet. Denne erfaringen vil de nå dele med kreftnettverket. 

For å få til obligatorisk kreftrehabilitering trenger vi å sette i gang med systematisk målinger og behovskartlegginger før, under og etter kreftbehandling. 

REHPA har arbeidet systematisk med kartlegging for å avdekke behovene til hver enkelt bruker, definere behandling og innsatser, og deretter måle effekten av behandlingen hele veien i forløpet. Denne erfaringen vil de nå dele med nettverket i form av modeller og prosessser som kan hjelpe oss å komme raskere i gang med å bygge et felles datasett i Norge.

Basert på erfaringene med ulike skjema, vil en av kreftnettverkets målsettinger fremover være å vurdere og enes om et felles skjema som sikrer gode oppfølgingssamtaler og beslutningsprosesser med pasientene. Deretter følge opp med å tilpasse, utvikle metode for datainnsamling og implementering av skjemaet i Helse Sør-Øst. Her har REHPA masse erfaring fra den danske modellen for å screene alle kreftpasienter gjennom hele pasientforløpet.   

Neste skritt blir å kartlegge de aktive ingrediensene i kreftrehabilitering gjennom felles strukturerte metoder. På den måten kan vi finne ut hva som virker og hva som ikke virker av eksisterende tilbud. Finnes det evidens for den behandlingen som tilbys, og hva er mekanismene som må være tilstede for å møte det behovet som er avdekket hos pasientene?

I den videre utviklingen av nettverket ønsker vi videre å styrke samarbeidet med Kreftforeningen og de norske forskningsmiljøene innen kreftrehabilitering, i tillegg til å trekke på erfaringene fra REHPA. 

Karen l​a Cour er Professor MSO og Forskningsleder for Rehabilitering  ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation i Nyborg Danmark. Hun har vært med å utvikle satsningen innen kreftrehabilitering i Danmark. Hun er professor i ergoterapi med en doktorgrad i kreftrehabilitering og palliasjon. Hun har et internasjonalt blikk, med ergoterapiutdanning fra Boston og en PhD fra Karolinska.

Karen la ​Cour og REHPA-miljøet vil trekke med seg flere fagkrefter fra sitt eget senter og andre ressurser i Danmark til nettverkets samlinger. Hun har vært involvert i utvikling av verktøy for å vurdere individs behov for kreftrehabilitering, og er opptatt av effektmål og kvalitetsindikatorer. 

Det er også interessant at opprettelsen av REHPA innebærer en samkjøring av rehabilitering og palliasjon i dansk kreftoppfølging. En erkjennelse av at kreftoverlevere kan ha behov for mer omsorg, og at de som nærmer seg slutten av livet også kan ha nytte av tiltak for økt funksjonsevne og livskvalitet.