HELSENORGE

Kunnskapsbasert kognitiv rehabilitering

ACRM Brain Injury Special Interest Group har publisert en systematisk kunnskapsoversikt som gir en oppdatering på effekten av kognitiv rehabilitering etter alvorlig hjerneskade (TBI) og hjerneslag.  

Dette er en ny versjon av en tidligere publisert oversiktsartikkel med de samme forfatterne, som oppdateres omtrent hvert femte år. Gruppen har vurdert 121 enkeltstudier, fra 2009 til 2014, som munner ut i hele 29 anbefalinger, med sterkest grunnlag for disse sju:

  • Practice Standards for attention deficits after TBI or stroke
  • visual scanning for neglect after right hemisphere stroke
  • compensatory strategies for mild memory deficits
  • compensatory strategies for language deficits after left hemisphere stroke
  • compensatory strategies for social communication deficits after TBI
  • metacognitive strategy training for deficits in executive functioning
  • comprehensive-holistic neuropsychological rehabilitation to reduce cognitive and functional disability after TBI or stroke

Ved alvorlig hjerneskade (TBI) og hjerneslag får pasienten ofte problemer med kognitive funksjoner. Det kan resultere i vansker med oppmerksomhet og informasjonsbearbeiding, problemer med innlæring og hukommelse, orientering av tid og sted, situasjoner og personer, tale og språklig forståelse, resonnering og begrepsdannelse, rom og retning, visuokognitiv analyse og persepsjonsforstyrrelser. Kognitiv rehabilitering er derfor viktig og en vanlig behandling innen hjerneskaderehabilitering.

Fortolkningen av resultatene i enkeltstudier er noe avhengig av om man vurderer selvopplevd forbedring som pålitelig eller ikke. Denne oppsummeringen tar utgangspunkt i hva de kaller et pragmatisk, klinisk fokus. Begrensninger ved oppsummeringen er at forfatterne ikke har kvalitetsvurdert hvert enkelt studie for «risk of bias», og at ingen artikler etter 2015 er blitt med, på grunn av tiden det har tatt å gjennomføre.

Evidence-Based Cognitive Rehabilitation: Systematic Review of the Literature From 2009 Through 2014