Ny rehabiliteringsdefinisjon

Etter en omfattende høringsrunde foreligger nå den nye definisjonen av habilitering og rehabilitering med fokus på pasientens mål.

 

Den nye rehabiliteringsdefinisjonen ble endret i henhold til ny forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, fra 1. mai. Helsedirektoratet jobber nå med å gjennomarbeide og endre utdypingen av definisjonen. Dette arbeidet planlegges gjennomført høsten 2018.

Helsemyndighetene ønsket å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet. I tillegg ønsket de at definisjonen skal fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser med livslang varighet og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid.

Vi registrerer at de har endret ordet «bruker» til «pasient» i tre paragrafer i forskriften, i §9, §13 og §14. Dette er gjort for å ha lik ordlyd i forskriften og i loven. Samtidig er det vel et uttrykk for at det omtrent 20 år gamle begrepet «bruker» i mange sammenhenger er mindre presist enn «pasient», spesielt i situasjoner der man faktisk har rollen som pasient i helsevesenet. Den nye definisjonen helgarderer ved å ta inn begge ordene.

Ny definisjon:

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Du finner Ny definisjon av habilitering og rehabilitering fra 1.mai 2018 under Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator på Helsedirektoratets sider.