HELSENORGE

Ny nasjonal helse- og sykehusplan

Regjeringen med Statsråd Bent Høie har lagt frem ny nasjonal helse- og sykehusplan for første gang siden 2002.

Store samfunnsendringer mot 2030 betyr også store endringer i helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal stake ut kursen for sykehusene fremover og gi bedre helsetjenester, men hva innebærer dette for rehabiliteringsfeltet?

Helseminister Bent Høie slår fast at Norge trenger både små og store sykehus også i framtiden. De skal ha ulike roller og oppgaver, men kravene til kvalitet skal være de samme. Sykehusene skal arbeide i team slik at pasienten får den beste behandling av kompetent personell uansett hvor de bor.

Om rehabilitering står det

  • Regjeringen har foreslått at retten til fritt behandlingsvalg skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak, og at rehabilitering senere kan fases inn i godkjenningsordningen.
  • God rehabilitering er ofte avgjørende for å kunne mestre eget liv. Habilitering og rehabilitering skal gis til alle som trenger det, uavhengig av alder og diagnose. Rehabilitering får sjelden et godt resultat dersom rehabiliteringstilbudet ikke inngår i et godt planlagt pasientforløp. Brukerne må involveres bedre i utformingen av egen rehabilitering.
  • Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har ansvar for habiliterings- og rehabiliteringstjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner står for en vesentlig del av rehabiliteringstilbudet, og både kommunene og de regionale helseforetakene kan kjøpe tjenester fra private. 
  • Regjeringen vil utrede hvordan deler av ansvaret for rehabilitering kan overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene som del av det videre arbeidet med kommunereformen. I mellomtiden skal ikke tilbudet trappes ned.
  • Regjeringen tar sikte på å legge fram en egen opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.
  • Når det gjelder rehabilitering og forskning, ønsker regjeringen, gjennom Norges forskningsråd, å etablere programmet "God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering". Programmet skal, gjennom klinisk forskning, bidra til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering for å bedre klinisk praksis gjennom hele sykdomsforløpet. Programmet finansieres gjennom tildeling av midler fra HOD.
  • På noen områder er det i dag uklart hva som forventes av kommunene. Ett av disse områdene er rehabilitering. Regjeringen sier i planen at de vil tydeliggjøre ansvarsforholdene og forventningene.


Vi merker oss også at regjeringen med den nye nasjonale helse- og sykehusplanen også vil trappe opp arbeidet med pakkeforløp for flere pasientgrupper, øke bruken av erfaringskompetanse i tjenesten gjennom systematisk utprøving av erfaringskonsulenter (vi leser likemannsarbeid). I tillegg vil de videreføre arbeidet med en digitalisering av helsetjenestene og kommunikasjonen mellom pasienter, pårørende og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan på Regjeringens nettsider