HELSENORGE

Ny definisjon på rehabilitering

Helsedirektoratet fikk i forbindelse med Opptrappingsplan for rehabilitering i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede en ny offisiell definisjon på rehabilitering og habilitering i Norge.

Den nye definisjonen er nå ute på høring med frist 9. november 2017.

Definisjonen på rehabilitering kommer fra rehabiliteringsforskriften som opprinnelig kom i 2001, og forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, må dermed endres.

HOD har sammen med Helsedirektoratet lansert et utkast til ny definisjon, som er betydelig lengre enn den nåværende.

De viktigste endringene går på tidsavgrensning på rehabiliteringen, absolutt krav om tverrfaglighet og om kravet til innholdet i tjenestene. Skillet mellom rehabilitering og forebygging, og mellom medisinsk og psykososial rehabilitering utviskes i den nye definisjonen.

Helsedirektoratets beskrivelse av endringen

Formålet med forslaget er å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habilitering- og rehabiliteringstilbudet. I tillegg skal definisjonen fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være av livslang varighet og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp.

Forelått ny definisjon:

"Habilitering og rehabilitering er målrettedee samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."

Den nye definisjonen er nå ute på høring med frist 9. november 2017. Alle kan komme med innspill, selv om man ikke er invitert som høringsinstans.

Du kan lese mer om Definisjon av habilitering og rehabilitering og høringen på Helse- og omsorgsdepartmentets nettside.