HELSENORGE

NSH og Helsedirektoratets konferanse om rehabilitering og habilitering

Etter innledende foredrag av Bente Moe, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og styreleder i NSH, Erik K. Normann, presenterte statssekretær Lisbeth Normann, HODs visjon for rehabilitering i Norge. Hun lettet litt på lokket for hva som blir opptrappingsplan for rehabilitering, med en spesialisthelsetjeneste som blir stadig  mer spesialisert, men som fortsatt har en viktig rolle som kompetansekilde for kommunene. Samtidig får kommunene en veiledningsplikt overfor sykehus, spesielt på individnivå. 

De større pasientgruppene skal ivaretas primært i kommunene ved hjelp av tettere samhandling, bedre informasjonsflyt og teknologiske løsninger, med primærhelseteam som understøtter hverdagsrehabilitering. 

Pasientrollen skal styrkes med fritt rehabiliteringsvalg ved behov for privat rehabiliteringsopphold, og i dialogen med tjenestene. Finansiering ble overhodet ikke nevnt, og det store spørsmålet er om fagfeltet til høsten blir stående med tom sekk som ved tidligere varslede satsninger.

Ny rapport om følgeforskning på hverdagsrehabilitering

Den store nyheten på konferansen var lanseringen av rapport fra følgeforskningen på hverdagsrehabilitering i 47 norske kommuner. Den ble gjennomført i form av COPM og andre strukturerte måter å spørre brukerne om hva som er viktig for dem. Hjemmetjenestene samarbeider tett med ergo- og fysioterapeuter om å trene på delfunksjoner for å oppnå mål. 

Eva Langeland la fram resultatene som viser stor grad av funksjonsbedring i opptil 3-4 mnd, og stor grad av livskvalitetsøkning for individene som har fått denne type oppfølging. De store forventningene til tydelige innsparinger for kommunene ble bare delvis innfridd. Tjenestene er kostnadseffektive, og QALY–kostnadsjusterte leveår analysen kommer godt ut. Besparingene ved reduserte omsorgstjenester på sikt veier stort sett opp for kostnaden ved den tettere oppfølgingen i hjemmet, men deltakende kommuner har ikke dokumentert noen direkte økonomisk besparing ved å jobbe på dette viset. Dette viser likevel vei for andre kommuner, at en sårbar del av befolkningen kan få bedre liv uten at det koster noe mer.

Hva er viktigst for deg?

Anders Vege viste også vei ved å fortelle om Hva er viktig for deg"-dagen 8. juni. Den markerer nye pasientforløp i kommunehelsetjenesten, og at individuelle ønsker for livet skal være mer styrende for helsetiltak  som involverer pasienten.

De øvrige innleggene på konferansen tok runden med viktige tema, som kvalitetsindikatorer, arbeidsrettet rehabilitering, ung uførhet, migrasjonshelse og kommunale prosjekter. Tydeligst stemme hadde kanskje brukerinnleggene, samt fylkesmannen i Trøndelag, som har tatt tilsynsansvaret overfor rehabiliteringstilbudene langt mer på alvor enn andre steder. Manglende behovsvurdering og manglende avviksmeldinger, hull i rehabiliteringsforløp ved ferieavvikling, og aldersdiskriminering i rehabiliteringsvurderinger er avdekket, og Helsetilsynet har gått langt i å kreve at Helse Midt venter med å fjerne tilbud som ikke matches i kommunene. Et eksempel til etterfølgelse.