HELSENORGE

NCMP prosedyrekode for rehabiliteringsplan og andre endringer for 2021 og 2022

Direktoratet for e-helse publiserer hvert år nye kodelister for de kliniske kodeverkene. Rehabiliteringsinstanser i spesialistehelsetjenesten bør være spesielt obs på kodene for utarbeidelse og revidering av rehabiliteringsplan, samt for tverrfaglig vurdering og telemedisin.

Hva er prosedyrekoder?

Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om aktiviteten i helsetjenesten, inkludert rehabilitering. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører. Dette er det vi som helsetjeneste blir målt på. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer heter NCMP, som betyr Norwegian classification of medical procedures.

Hvilke prosedyrer skal kodes?

Det finnes kapitler for alle de medisinske fagfeltene, men alle fagområder og yrkesgrupper kan bruke koder fra alle kapitler så lenge de passer med aktiviteten som utføres. Det vi gjør som er direkte rettet mot pasientene skal kodes. Det som står i journalnotatene skal reflekteres i koden. I utgangspunktet skal det ikke kodes aktiviteter som gjøres på alle pasienter, og som anses som en «grunnleggende» aktivitet. For eksempel er det ingen prosedyrekode for å gjennomføre komplett anamnese ved innkomst, eller for å hjelpe pasienter med toalettbesøk.

Endring i kodeverket 2021 - 2022

Kodeverket oppdateres hvert år, og nye koder tas i bruk fra 1. januar påfølgende år.

For 2022 er det ingen endringer av betydning for rehabiliteringsfeltet. Dobbeltsjekk likevel hvordan du koder videokonsultasjon, siden det var en feil i første versjon av ISF veilederen for 2021.

Koding av rehabiliteringsplan

I 2020 ble kodene OAEA00 «Utarbeiding av ny (re)habiliteringsplan» og OCAA00 «Revidering av (re)habiliteringsplan» tatt ut av bruk, men denne blir nå tatt inn igjen i kodeverket fra 2021 fordi den er ønsket benyttet i pakkeforløp for hjerneslag. Det er viktig for forløps-statistikken at vi nå begynner å bruke disse kodene i spesialisthelsetjenesten.

Rehabiliteringsfeltet bør også merke seg at det innføres ny kode for rapportering av tverrfaglig vurdering når pasienten har en kjent diagnose, og følges opp tverrfaglig. Koden er opprettet etter ønske fra Helsedirektoratet, og heter WMAA11.  Les hele ISF-regelverket for bruk av denne koden.

Koden WMAA10 «Tverrfaglig utredning» endrer navn til «Tverrfaglig utredning av ukjent tilstand», og det presiseres at den gjelder utredning av ikke tidligere diagnostisert tilstand. Se ISF-regelverket for bruk av denne koden. Den gjelder ikke alle typer tverrfaglig utredning.

Videokonsultasjon og telemedisin

Koden ZWUU40 «Bruk av telemedisin» utgår fra 2021, men bruk av telemedisin skal fortsatt registreres  ved bruk av administrative kodeverk (OID 8434, og som indirekte aktivitet (OID=8454). Dette er senere korrigert, og i brev til RHF-ene januar 2021står noe annet:

Video- og telefonkonsultasjoner rapporteres som direkte kontakter fra 2021. Det er opprettet to nye koder innen kodeverket for kontakttype (OID=8432).

  • For videokonsultasjoner benyttes kontakttype (OID=8432): 6 – «Videokonsultasjon»
  • For telefonkonsultasjoner benyttes kontakttype (OID=8432): 7 – «Telefonkonsultasjon med egenandel»

Det er viktig at alle koder slik fra og med 2021, så statistikken for telemedisin blir riktig.

DIPS CL telefon og videokonsultasjon

For de som ønsker å se på muligheten for e-konsultasjoner, videokonsultasjoner og nettbaserte behandlingsprogram i sykehus finnes det egne kapitler om dette i ISF-regelverket som man bør sette seg inn i. Prosedyrekodene bør her sees i sammenheng med reglene for innsatsstyrt finansiering (ISF). I private rehabiliteringsinstitusjoner bør også riktig koding velges for å sikre rett innrapportering til NPR, selv om ISF ikke gjelder. Oversikt over alle prosedyrekoder finnes på Direktoratet for e-helse sine hjemmesider.

Direktoratet for e-helse