NCMP prosedyrekode for rehabiliteringsplan og andre endringer for 2021

Direktoratet for e-helse har nylig publisert kodelister for de kliniske kodeverkene, som gjelder fra 1.1.2021. Blant endringene finnes kodene for utarbeidelse og revidering av rehabiliteringsplan, samt for tverrfaglig vurdering og telemedisin.

Hva er prosedyrekoder?

Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om aktiviteten i helsetjenesten, inkludert rehabilitering. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører. Dette er det vi som helsetjeneste blir målt på. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer heter NCMP, som betyr Norwegian classification of medical procedures.

Hvilke prosedyrer skal kodes?

Det finnes kapitler for alle de medisinske fagfeltene, men alle fagområder og yrkesgrupper kan bruke koder fra alle kapitler så lenge de passer med aktiviteten som utføres. Det vi gjør som er direkte rettet mot pasientene skal kodes. Det som står i journalnotatene skal reflekteres i koden. I utgangspunktet skal det ikke kodes aktiviteter som gjøres på alle pasienter, og som anses som en «grunnleggende» aktivitet. For eksempel er det ingen prosedyrekode for å gjennomføre komplett anamnese ved innkomst, eller for å hjelpe pasienter med toalettbesøk.

Endring i kodeverket 2021

Kodeverket oppdateres hvert år, og nye koder tas i bruk fra 1. januar påfølgende år. I 2020 ble kodene OAEA00 «Utarbeiding av ny (re)habiliteringsplan» og OCAA00 «Revidering av (re)habiliteringsplan» tatt ut av bruk, men denne blir nå tatt inn igjen i kodeverket fra 2021 fordi den er ønsket benyttet i pakkeforløp for hjerneslag. Det er viktig for forløps-statistikken at vi nå begynner å bruke disse kodene i spesialisthelsetjenesten.

Rehabiliteringsfeltet bør også merke seg at det innføres ny kode for rapportering av tverrfaglig vurdering når pasienten har en kjent diagnose, og følges opp tverrfaglig. Koden er opprettet etter ønske fra Helsedirektoratet, og heter WMAA11.  Les hele ISF-regelverket for bruk av denne koden.

Koden WMAA10 «Tverrfaglig utredning» endrer navn til «Tverrfaglig utredning av ukjent tilstand», og det presiseres at den gjelder utredning av ikke tidligere diagnostisert tilstand. Se ISF-regelverket for bruk av denne koden. Den gjelder ikke alle typer tverrfaglig utredning.

Koden ZWUU40 «Bruk av telemedisin» utgår, men bruk av telemedisin skal fortsatt registreres  ved bruk av administrative kodeverk (OID 8434, og som indirekte aktivitet (OID=8454).  Dette er senere korrigert, og i brev til RHF-ene januar 2021står noe annet:

Video- og telefonkonsultasjoner rapporteres som direkte kontakter
fra 2021. Det er opprettet to nye koder innen kodeverket for kontakttype (OID=8432).
 For videokonsultasjoner benyttes kontakttype
     (OID=8432): 6 – «Videokonsultasjon»
 For telefonkonsultasjoner benyttes kontakttype
     (OID=8432): 7 – «Telefonkonsultasjon med egenandel»

Det er viktig at alle koder slik fra 2021, så statistikken for telemedisin blir riktig. 
Slik gjøres dette i DIPS.

Oversikt over alle prosedyrekoder finnes på Direktoratet for e-helse sine hjemmesider.

For de som ønsker å se på muligheten for e-konsultasjoner, videokonsultasjoner og nettbaserte behandlingsprogram i sykehus finnes det egne kapitler om dette i ISF-regelverket som man bør sette seg inn i. Prosedyrekodene bør her sees i sammenheng med reglene for innsatsstyrt finansiering (ISF). I private rehabiliteringsinstitusjoner bør også riktig koding velges for å sikre rett innrapportering til NPR, selv om ISF ikke gjelder.

Foreløpig ISF regelverk for 2021

Endringsoversikt 2021

Direktoratet for e-helse