NCMP prosedyrekode for rehabiliteringsplan og andre endringer for 2021

Direktoratet for e-helse har nylig publisert kodelister for de kliniske kodeverkene, som gjelder fra 1.1.2021. Blant endringene finnes kodene for utarbeidelse og revidering av rehabiliteringsplan, samt for tverrfaglig vurdering og telemedisin.

Hva er prosedyrekoder?

Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om aktiviteten i helsetjenesten, inkludert rehabilitering. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører. Dette er det vi som helsetjeneste blir målt på. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer heter NCMP, som betyr Norwegian classification of medical procedures.

Hvilke prosedyrer skal kodes?

Det finnes kapitler for alle de medisinske fagfeltene, men alle fagområder og yrkesgrupper kan bruke koder fra alle kapitler så lenge de passer med aktiviteten som utføres. Det vi gjør som er direkte rettet mot pasientene skal kodes. Det som står i journalnotatene skal reflekteres i koden. I utgangspunktet skal det ikke kodes aktiviteter som gjøres på alle pasienter, og som anses som en «grunnleggende» aktivitet. For eksempel er det ingen prosedyrekode for å gjennomføre komplett anamnese ved innkomst, eller for å hjelpe pasienter med toalettbesøk.

Endring i kodeverket 2021

Kodeverket oppdateres hvert år, og nye koder tas i bruk fra 1. januar påfølgende år. I 2020 ble kodene OAEA00 «Utarbeiding av ny (re)habiliteringsplan» og OCAA00 «Revidering av (re)habiliteringsplan» tatt ut av bruk, men denne blir nå tatt inn igjen i kodeverket fra 2021 fordi den er ønsket benyttet i pakkeforløp for hjerneslagDet er viktig for forløps-statistikken at vi nå begynner å bruke disse kodene i spesialisthelsetjenseste.

Rehabiliteringsfeltet bør også merke seg at det innføres ny kode for rapportering av tverrfaglig vurdering når pasienten har en kjent diagnose, og følges opp tverrfaglig. Koden er opprettet etter ønske fra Helsedirektoratet, og heter WMAA11. Det anbefales å lese ISF-regelverket for bruk av denne koden.

Koden WMAA10 «Tverrfaglig utredning» endrer navn til «Tverrfaglig utredning av ukjent tilstand», og det presiseres at den gjelder utredning av ikke tidligere diagnostisert tilstand. Se ISF-regelverket for bruk av denne koden.

Koden ZWUU40 «Bruk av telemedisin» utgår nå fordi bruk av telemedisin skal registreres ved bruk av administrative kodeverk (OID 8434, og som indirekte aktivitet (OID=8454).   Korrigert 8. januar 2021:  Andre kilder sier det skal registreres som direkte aktivitet. Sjekk tilbake her senere for endelig avklaring.

I det endelige ISF-regelverket som ble lagt ut januar 2021 av H. dir., står det i kapittel 6.22 Telefonkonsultasjoner somatikk :

Telefonkonsultasjoner som oppfyller kravene over rapporteres slik:
• Kontakttype kodes med kodeverdi 7 "Telefonkonsultasjon med egenandel" fra kodeverket for kontakttype (OID=8432)
• Sted for aktivitet kodes med kodeverdi 3 "Telemedisinsk behandling (der behandler er)"

Telefonkontakter som ikke oppfyller kravene til telefonkonsultasjoner skal rapporteres med kode 12 i indirekte aktiviteter.

Husk å sjekke endringsoversikten for å være sikre på at kodingen blir riktig også i 2021. Oversikt over alle prosedyrekoder finnes på Direktoratet for e-helse sine hjemmesider.

For de som ønsker å se på muligheten for e-konsultasjoner, videokonsultasjoner og nettbaserte behandlingsprogram finnes det egne kapitler om dette i ISF-regelverket som er verdt å sette seg inn i. Prosedyrekodene bør sees i sammenheng med reglene for innsatsstyrt finansiering (ISF)

Foreløpig ISF regelverk for 2021

Endringsoversikt 2021

Direktoratet for e-helse