HELSENORGE
Tverrfaglig nettverk

Med fokus på tidlig rehabilitering

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) i Helse Sør-Øst etablerer nå, med støtte fra fagråd rehabilitering, et tverrfaglig nettverk innen tidlig rehabilitering.

​Fagnettverket skal bidra til et samlet løft for fagfeltet tidlig rehabilitering der implementering/ styrking av evidensbasert rehabiliteringspraksis skal ha hovedfokus. Nettverket skal omfatte rehabilitering fra og med intensivavdeling og til og med sengepost på sykehus, inkludert overgangen mellom disse avdelingene. Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) har i denne forbindelse ansatt to fagpersoner (20 %) som til daglig jobber i dette feltet.

Rita Tiskeviciene og Charlotte Schanke skal sammen med Siri Tveitan (RKR) etablere nettverket og arbeide frem gode rammer for et aktivt nettverk. Rita er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og jobber til daglig som overlege på Kysthospitalet i Stavern. Hun er også to dager per uke på sykehuset i Tønsberg for å bidra med rehabiliteringskompetanse og styrke rehabiliteringstenkning på sengepostene samt bidra til gode overganger. Charlotte er spesialfysioterapeut og jobber på OUS Rikshospitalet hvor hun behandler og rehabiliterer kirurgiske og medisinske pasienter innlagt på intensiv og sengepost. Hun har bakgrunn både fra kommunehelsetjenesten, habilitering og lokalsykehus.

- Jeg håper at nettverket skal bidra til at medlemmer kan utvikle seg faglig, få mer kunnskap, dele fagartikler, retningslinjer og praktiske erfaringer med hverandre. Samtidig skal medlemmer være gode "endringsagenter", stimulere til økt kunnskap om rehabilitering hos sine kolleger og sørge for likeverdig kvalitet av tidlig rehabilitering i regionen. sa Rita på spørsmål om hennes forventninger til nettverket.

Overordnede mål

  • Nettverket skal bidra til å etablere et tverrfaglig felles fagmiljø i regionen
  • Nettverket skal ha oversikt over fagfeltet og hvilke faglige utfordringer fagmiljøet opplever
  • Nettverket skal bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
  • nettverket skal identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning

Innenfor disse rammene bestemmer de som blir medlemmer i nettverket selv hva de ønsker å fokusere på. Nettverket er nå i gang med å informere alle ledere på intensivavdelinger i Helse Sør Øst om opprettelsen av nettverket, samt at de er i gang med kartleggingen av status for tidlig rehabilitering på disse avdelingene. Nettverket ønsker å finne ut hvilke faggrupper som deltar i rehabiliteringen på de ulike avdelingene.

- Vi gleder oss videre til å ta fatt på arbeidet med å opprette direkte kontakt med de ulike yrkesgruppene og få førstehåndskunnskap fra klinikerne om hva de kjenner er viktigst for dem, og dermed hvordan dette nettverket best kan brukes for å løfte fagfeltet tidlig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, Siri Tveitan, RKR

På spørsmål om forventninger til nettverket sier Charlotte;

- Jeg ønsker at nettverket skal bidra til å bygge bro mellom teori og praksis og at medlemmene i nettverket skal gjenspeile nettopp dette. Det skal være rom både for den engasjerte forskeren og den gode klinikeren . Jeg tror at ved å forankre og drifte nettverket blant klinikerne så er det større mulighet for å lykkes med dette. Jeg ser frem til gode diskusjoner og kunnskapsutveksling i et felleskap av interesserte fagpersoner med et hjerte for tidlig rehabilitering. Dette er en flott og etterlengtet mulighet til å sette dette temaet på agendaen.

Alle tre håper nettverket kan være med å bidra til fagutvikling på alle avdelinger, og gleder seg til oppstart!

Ta kontakt med Rita, Charlotte eller Siri ved interesse, spørsmål eller innspill om nettverk for tidlig rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Mer om fagnettverket

Kontakt Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)