HELSENORGE

Masteroppgave om kunnskapsbasert praksis i rehabiliteringsfeltet

Linn Lien Lømo, student ved Arbeids- og organisasjonspsykologistudiet ved UiO, fikk toppkarakter på arbeidet med å vise hva som fremmer og hemmer samarbeid og kunnskapsdeling i rehabiliteringsfeltet.

Linn har samarbeidet med kompetansetjenesten (RKR) og skrevet Masteroppgaven basert på spørreundersøkelsene om kunnskapsbasert praksis og kunnskapsdeling i rehabiliteringsfeltet. Utgangspunktet var å kartlegge hva som fremmer samarbeid og kunnskapsdeling mellom ulike arbeidsgrupper i samme avdeling, og mellom avdelinger i samme organisasjon.

Bakgrunnen for valg av tema er den økende nødvendigheten for kunnskapsdeling og samarbeid i helsesektoren, både som følge av Samhandlingsreformen, men også for å sikre kunnskapstranslasjon: at oppdatert og kvalitetssikret kunnskap blir spredt i sykehuset eller institusjonen.  

Slik oppsummerer Linn hovedpunktene i masteroppgaven

- Med bakgrunn av svarene fra spørreundersøkelsen har jeg sett nærmere på hvorvidt ansattes opplevelse av medvirkning og deres organisasjonsforpliktelse fremmer eller hemmer samarbeid og kunnskapsdeling. Sammen med RKR sendte vi ut et spørreskjema til alle følgere av RKRs nyhetsbrev, samt til de fleste private rehabiliteringsinstitusjoner og rehabiliteringsavdelinger i helseforetak i Helse Sør-Øst, med forespørsel om å dele undersøkelsen med sine ansatte. Til sammen svarte 246 personer på undersøkelsen. Disse kom fra 74 ulike organisasjoner i Helse Sør-Øst, både fra spesialisthelsetjenesten (75 %) og primærhelsetjenesten/andre helsetjenester (25%). Majoriteten var kvinner (77%) og jobbet som helsepersonell (65 %), som fysioterapeut, lege, psykolog, sykepleier, ergoterapeut, osv. 23% prosent av respondentene jobbet i ledelsen/administrasjonen og 10 % i andre profesjoner.

Generelt opplever respondentene en positiv grad av kunnskapsdeling og samarbeid i sine organisasjoner: I størst grad på tvers av arbeidsgrupper, men også på tvers av avdelinger. Dette kan være naturlig ettersom det er større sannsynlighet for at arbeidsgrupper jobber tettere med hverandre enn avdelinger.

Resultatene viser videre at både ansattes organisasjonsforpliktelse og i enda større grad ansattes opplevelse av medvirkning i egen avdeling positivt predikerer samarbeid og kunnskapsdeling på tvers. Det vil si at ansatte som opplever at de kan gi sine innspill og blir hørt, både angående større målsetninger for avdelingen, men også saker som angår egen og kollegaers arbeidshverdag og arbeidsoppgaver, også opplever økt organisasjonsforpliktelse og høy grad av samarbeid og kunnskapsdeling på tvers. Organisasjonsforpliktelse er en positiv holdning mot ens egen organisasjon som innebærer at man identifiserer seg med og føler tilhørighet til organisasjonen, samt at man er villig til å handle i organisasjonens beste. En slik holdning har også en positiv effekt på graden av opplevd samarbeid og kunnskapsdeling.

Resultatene antyder med andre ord at for å øke kunnskapsdelingen og samarbeid, både på tvers av arbeidsgrupper og avdelinger, så er et grep å involvere ansatte i beslutninger. Dette vil gi økt organisasjonsforpliktelse, og igjen bidra til deling og samarbeid.  

KBP et spennende tema 

- Det har vært veldig spennende og interessant å jobbe med denne aktuelle tematikken, og med RKR og Helse Sør-Øst. I tillegg var det overraskende og gøy å se den sterke effekten av medvirkning på både ansattes forpliktelse til egen organisasjon og kunnskapsdeling og samarbeid. Den typen medvirkning vi har fokusert på i denne studien er ansattes egen direkte medvirkning i egen arbeidshverdag og organisasjon, og ikke indirekte medvirkning gjennom tillitsvalgte og fagforening. Dette er nok et eksempel på de positive effektene av å involvere ansatte, noe som kan sies å være typisk for norsk arbeidsliv og viktig å opprettholde fokus på, forteller Linn Lien Lømo.

Samarbeid med kompetansetjenesten

- Samarbeidet med Linn og de andre studentene ved Arbeids- og organisasjonsstudiet ved UiO har vært inspirerende og lærerikt, sier Jan Egil Nordvik. Deres entusiasme og nysgjerrighet smitter. Det er et viktig område for vårt felt Linn her har tatt tak i, nemlig fokuset på kunnskapsbasert praksis og behovet for å dele kunnskap for å høyne kravet til kvalitet på våre tjenester.  

Vi gratulerer Linn med det flotte resultatet!

Lenke til Linn Lien Lømos Masteroppgave:

The Relationship between Employee Participation, Organisational Commitment, and Sharing and Cooperation within Healthcare Organisations