HELSENORGE

Kunnskapsimplementering som virker!

Det er nå publisert en artikkel basert på Kunnskap-til-handling-modellen til Ian Graham, som også danner grunnlaget for RKRs kunnskapstranslasjonsprosjekt (KT). Jenni Moore, som nå jobber for RKR, er hovedforfatter for artikkelen i Archives of Physical Medicine. Resultatene som presenteres viser at kunnskapstranslasjon kan føre til reell praksisendring. 


Om BRAIN (Battery of Rehabilitation Assessments and INterventions)

BRAIN er navnet på et kompetanse- og fagutviklingsprosjekt som hadde som formål å få klinikere til å produsere kunnskapsoppsummeringer på enkelttiltak i rehabilitering, både funksjonsmåleverktøy og behandlingsmetoder, for å få bedre kunnskapsbasert praksis.  

Omtrent 125 ansatte i et stort antall rehabiliteringssykehus i og rundt Chicago var med i kunnskapsekspertgrupper og fikk opplæring i å innhente og vurdere evidens. Funnene ble vurdert mot tidligere praksis på arbeidsplassen og endringer som ble gjennomført. Studien i denne artikkelen gikk ut på å måle graden av praksisendring umiddelbart, 3 år, og 6 år etter implementering, for å se om endringene ble varige. Data fra undersøkelsen viste at BRAIN førte til en betydelig økning i bruken av kunnskapsbaserte kliniske beslutninger. 

Deltakerne i undersøkelsen hadde også en betydelig økning i bruk av målverktøy, fra 74 % i 2012, til 91 % i 2015, og kunnskapsbaserte praksis, fra 62 % i 2012, til  82 % i 2015. I 2012 ble det påvist signifikante forskjeller (p <0,01) i effekten av BRAIN på praksis mellom terapeuter som var direkte involvert i BRAIN-prosjektet, sammenlignet med ikke involverte terapeuter. I 2015 var det ingen signifikante forskjeller mellom involverte og ikke involverte terapeuter.

Moore et al. 2017: Development, Implementation and Use of a Process to Promote Knowledge Translation in Rehabilitation