HELSENORGE

Kunnskapsekspertene pilottester Mini-BESTest

Den første gruppen av Kunnskapseksperter, med deltakere fra Unicare FRAM, Landaasen Rehabiliteringssenter, Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering og LHL-klinikkene Glittre, har gjennomført et pilotprosjekt for implementering av måleverktøyet Mini-BESTest.

Som en del av kurset har Kunnskapsekspertene laget en oppsummering av forskningslitteratur knyttet til funksjonsmåleverktøyet Mini-BESTest (Mini-Balance Evaluation Systems Test). Kunnskapsoppsummeringen viser at Mini-BESTest skårer høyt på reliabilitet, validitet og klinisk verdi for mange ulike pasientpopulasjoner innenfor rehabilitering. Egenskapene gjør den bedre egnet for mange pasientgrupper enn BERG balanseskala, som er vanligst brukt i dag. Kunnskapsekspertene anbefaler derfor at dette måleverktøyet blir brukt i klinisk praksis for å kartlegge balansefunksjon og fallrisiko, samt overvåke endringer knyttet til dette over tid.

Hensikten med piloten er å:

  1. kartlegge om det er mulig å gjennomføre Mini-BESTest for rehabiliteringspasienter i Norge
  2. identifisere hva som hindrer og hva som fremmer bruken av Mini-BESTest i klinisk praksis
  3. kartlegge de optimale parameterne som må ligge til rette for å ta i bruk verktøyet
  4. få på plass nødvendige prosesser, rutiner og støttefunksjoner som trengs for å implementere Mini-BESTest i klinisk praksis i bred skala i Norge

Gruppen bruker Kunnskap-til-handling-modellen, som du ser her, utviklet av Ian Graham, som modell i implementeringen av Mini-BESTest. I implementeringsprosessen har klinikere og ledere ved hver institusjon deltatt i diskusjoner og spørreundersøkelser for å kartlegge bruken av verktøyet, og sett nærmere på hva slags utfordringer de møter underveis som kan hindre dem i å ta i bruk Mini-BESTest. Disse opplysningene blir så brukt til å fastsette en god implementeringsstrategi som kan håndtere de kartlagte utfordringene i den videre prosessen.

Når implementeringen av Mini-BESTest er gjennomført, starter innsamlingen av anonyme pasientdata for å se hvordan testen eller verktøyet blir tatt i bruk blant ulike pasientpopulasjoner.  Etter at piloten er fullført, vil klinikerne som har deltatt i prosjektet, bli spurt om å delta i diskusjoner og spørreundersøkelser for å dele sine erfaringer og komme med anbefalinger om implementeringen av Mini-BESTest.   

Prosjektet vil avdekke om det er gjennomførbart å implementere måleverktøyet, samt vise hva slags effekt og resultat dette verktøyet har gitt for de organisasjonene/institusjonene, klinikerne og pasientene som har deltatt. I tillegg ønsker vi å utvikle en «implementeringspakke» som beskriver en standardisert prosess og metode for å implementere Mini-BESTest ved andre rehabiliteringsinstitusjoner.

Interrater and test-retest reliability and validity of the Norwegian version of the BESTest and mini-BESTest in people with increased risk of falling

Mini-BESTest, norsk versjon