Julehilsen til våre samarbeidspartnere

Det nærmer seg jul og vi i RKR vil benytte anledningen til å takke våre partnere og kontakter gjennom det siste året for et godt samarbeid.    

Gjennom 2018 har vi hatt gleden av å treffe mange av dere på felles møtearenaer og i prosjektsammenhenger. 

Blant milepælene for dette året vil vi spesielt nevne at den norske versjonen av måleverktøyet for helserelatert livskvalitet, PROMIS-57, endelig ble formelt godkjent, etter en omfattende og krevende oversettelsesprosess. Vi har fått på plass nye internasjonale samarbeidspartnere for to av våre fagnettverk, danske REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation innen kreftrehabilitering, og Martijn Spruit, internasjonal kapasitet innen lungerehabilitering. Ledernettverket fortsetter med stor oppslutning og god deltakelse. Vi vil også nevne den regionale rehabiliteringskonferansen i regi av Helse Sør-Øst og Sunnaas sykehus, hvor RKR de siste årene har hatt ansvaret, og som har vokst til nye høyder med rundt 530 deltakere, inkludert mange fra andre helseregioner. Her har internasjonale innledere spilte en sentral rolle både under prekonferansen og hovedkonferansen.

Slik jobber vi bevisst for å styrke båndene også mot internasjonale miljøer. Utviklingen som foregår i andre land er viktig. Både som inspirasjonskilde for hva vi i denne regionen bør satse på, og som et forvarsel om nye trender som før eller senere også vil komme hit.

Vi forsøker systematisk å redusere tiden det tar å få tatt i bruk ny kunnskap i våre rehabiliteringstjenester. Implementeringsprosjektet for intensiv gangtrening ved hjerneslag er et godt eksempel på hvordan ny viten kan prøves ut og tas i bruk i kontrollerte former raskere enn vi har sett tidligere. Dette er et prosjekt som forener miljøer ved Oslo universitetssykehus, Oslo kommune, RKR og Indiana University. Les mer om dette i saken "Walk the Walk." Neste år vil vi se en utvidelse av dette prosjektet med både Sykehuset Innlandet og Sykehuset i Vestfold med på laget, i tillegg til miljøet på Aker helsearena.

Det er også fint at vi kan bidra litt inn mot det internasjonale kunnskapsfeltet. Den systematiske kunnskapsoppsummeringen om kreftrehabilitering, som vi har samarbeidet med Folkehelseinstituttet for å lage, ble nylig publisert i fagtidsskriftet Disability and Rehabilitation (se egen sak nyhetsbrevet). 

Norge er veldig langt fra å være selvforsynt på forskning og nye metoder for å utvikle rehabiliteringstjenestene videre, men dette gjelder for de fleste land. Det er fortsatt mye nybrottsarbeid som må gjøres. Vi vil derfor avrunde med å vise takknemlighet for gode samarbeidspartnere, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

God jul til dere alle!