HELSENORGE

ICF med nye kjernesett innen rehabilitering

ICF er et rammeverk utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Nå har de utviklet nye kjernesett for å kartlegge funksjon og funksjonshemming i behandlingsforløpet

Kvalitet er avgjørende for god rehabilitering. Kvalitet i rehabilitering kan variere i forhold til hvor tilgjengelig helsetjenestene er, men kvaliteten kan også variere i forhold til hvilket innhold rehabiliteringen har for sammenlignbare grupper. 

Det ligger store utfordringer i å identifisere variasjoner slik at pasienten oppnår best mulig effekt av de helsetjenestene som gis. Uten tilgjengelige data som viser relevant effekt av rehabiliteringen, er det umulig å følge opp og sette i gang forbedrende tiltak. Med relevant menes at innsamlede data fanger opp pasientens nåværende og fremtidige behov.  

Tre viktige aspekter 

  1. Hvilken effekt rehabilitering bør ha må spesifiseres klart og tydelig i operasjonelle variabler
  2. Et universelt språk som forstås av alle interessenter
  3. For å kunne sammenligne effekten av rehabilitering, så må rapportering av effektmål tillempes på en konsistent måte, i og mellom ulike systemer.

Et standard kjernesett

Et kjernesett kan brukes som en standard for å kartlegge funksjon og funksjonshemming i kliniske populasjoner i et behandlingsforløp. Ved hjelp av en internasjonal standard kan man beskrive funksjonshemming hos individer og i befolkningsgrupper med ulike helsetilstander.  

9863 personer med ulike helseproblem deltok i studien. Setting for studien var i ulike deler av behandlingsforløpet inkludert akutt, tidlig og senfase rehabilitering og primærhelsetjenesten.  

30 ICF kategorier og 12 omgivelsesfaktorer ble identifisert som relevante for kjernesettet. Dette omfatter 9 ICF kategorier fra kroppsfunksjoner og 21 kategorier fra aktivitet og deltagelse. Kjernesettet av omgivelsesfaktorer inneholder 12 kategorier.  

Anbefalte ICF-kategorier for kroppsfunksjoner, aktivitet og deltagelse 

ICF kode                    Domene 

b130                           Energi og handlekraft

b134                           Søvn

b152                           Emosjonelle funksjoner

b280                           Smertesans

b455                           Fysisk kondisjon

b620                           Vannlatingsfunksjoner

b640                           Kjønnsfunksjoner

b710                           Leddbevegelighet

b730                           Muskelstyrke

d230                           Utføre daglige rutiner

d240                           Mestre påkjenninger og andre psykiske krav

d410                           Endre grunnleggende kroppsstillinger

d415                           Opprettholde en kroppsstilling

d420                           Forflytte seg

d450                           Gå

d455                           Bevege seg omkring

d465                           Bevege seg omkring med hjelpemiddel

d470                           Bruke transportmiddel

d510                           Vaske seg

d520                           Stelle sine kroppsdeler

d530                           Gå på toalettet

d540                           Kle seg

d550                           Spise

d570                           Ta vare på helsen

d640                           Husarbeid

d660                           Hjelpe andre

d710                           Grunnleggende mellommenneskelige interaksjoner

d770                           Intime relasjoner

d850                           Betalt sysselsetting

d920                           Rekreasjon og fritid

Anbefalte kategorier for omgivelsesfaktorer 

ICF kode                    Domene 

e110                           Produkter eller substanser til å spise eller drikke 

e115                           Produkter og teknologi til personlig bruk i dagliglivet 

e120                           Produkter og teknologi for personlig mobilitet og                                                 transport innen og utendørs 

e135                           Produkter og teknologi for sysselsetting 

e150                           Utforming, konstruksjon, produkter og teknologi for                                           bygninger til offentlig bruk 

e155                           Produkter og teknologi for utforming og konstruksjon av                                  bygninger til privat bruk 

e225                           Klima 

e310                           Nærmeste familie 

e320                           Venner 

e355                           Helsepersonell 

e450                           Individuelle holdninger hos helsepersonell 

e580                           Tjenester, systemer og strategier for helsevesen 

Generisk kjernesett for ulike helsetilstander

Det identifiserte kjernesettet vil tjene som et generisk sett av aspekter av funksjon i kliniske populasjoner for å rapportere data innen og mellom ulike helsetilstander, tid, kliniske settinger inkludert rehabilitering og ulike land. Dette kjernesettet gir en referanseramme for å harmonisere eksisterende informasjon om funksjonshemming mellom den generelle befolkningen og en klinisk populasjon. 

De to studiene som nå foreligger har til hensikt å gi  enkle og intuitive beskrivelser av ICF-kjernesett for å fremme bruken av ICF i klinisk praksis.   De to refererte studiene spesifiserer også de domener av funksjon som kan anbefales som kjernesett for ICF innen rehabilitering, og identifiserer et kjernesett for omgivelsesfaktorer som kan brukes sammen med kjernesettet i rehabilitering.

Referanser

  1. Prodinger B, Cieza A, Oberhauser C, Bickenbach J, Üstün TB, Chatterji S, Stucki G. Toward the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Rehabiliation Set: A Minimal Generic Set of Domains for Rehabilitation as a Health Strategy. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97(6):875-884.
  2. Prodinger B, Reinhardt J, Selb M, Stucki G, Yan T, Zhang X, Li J. Towards system-wide implementation of the International Classification of Functioninig, Disability and Health (ICF) in routine practice: Developing simple, intuitive descriptions of ICF categories in the ICF generic and rehabilitation set