HELSENORGE

Kunnskapstranslasjon, erfaringer fra deltakelse i grupper i Norge – en kvalitativ studie

Det kan være nyttig å lære av tidligere erfaringer, og nylig ble det publisert en ny kvalitativ artikkel som belyser erfaringer fra deltakerne i RKRs Kunnskapstranslasjonsprosjekt.

​En gruppe masterstudenter i psykologi gjennomførte intervjuer med deltakerne i Kunnskapstranslasjonsprosjektet, kalt kunnskapseksperter, og analyserte svarene.

Gruppen av kunnskapseksperter kalles i artikkelen for «Community of Practice (CoPs)», og gjennom de kvalitative analysene konkluderes det med at det er en rekke faktorer som må til for å lykkes med et slikt prosjekt:

  • God prosjektstyring med tydelig formulerte mål for prosjektet.
  • Tydelig og inspirerende beskrivelse av forventet gevinst, samt av deltakernes forventninger.
  • Tilstrekkelig opplæring i nye arbeidsoppgaver.
  • Kommunikasjons-teknologi som er pålitelig og enkel å bruke.
  • Fysiske møter, ikke bare online-aktivitet.
  • Frikjøp av tid og kontinuerlig støtte fra egen arbeidsgiver.

Community of Practice (CoPs) fokuserer på læring, kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling, og forskning fra andre land indikerer at metoden kan bidra til å forbedre praksis innen helse og rehabilitering.

Denne artikkelen beskriver utviklingen av et CoP i norsk kontekst hvor fokus var på å lære deltakerne å samle og vurdere forskningsbasert kunnskap, skape mening i denne (syntetisere) og tilpasse fysisk medisin og rehabilitering (PM&R).

Resultatene fra studien kan leses her