HELSENORGE

Hva kan vi forvente oss for rehabiliteringsfeltet i de nye utviklingsplanene?

De nye utviklingsplanene for helseforetakene ligger nå ute til høring. Vi har kontaktet noen sentrale aktører i feltet som har vært med å utforme planene i egne foretak, for å høre nærmere om hvilke planer og tiltak de mener vil møte fremtidige behov og utfordringer i rehabiliteringsfeltet.  

Klosser som er satt sammen_samarbeid om utviklingen videre

Utviklingsplanene vil legge føringer for den retningen hele rehabiliteringsfeltet vil utvikle seg i årene som kommer. De viser også hva sykehusene kan tilby regionalt og nasjonalt, i egne lokaler og ambulant, og hva som skal til av innsatsfaktorer for å realisere dette.

Dette er noe som angår oss alle, og som hele helseregionen knytter store forventninger til. Vi tror det vil ha stor interesse for alle som jobber med rehabilitering å få et lite innblikk i hva som vil skje av utvikling fremover. Vi takker derfor  Astrid Millum fra Sykehuset Innlandet, Trude Gjeldvik fra Sunnaas sykehus og Anne Kari Thomessen fra Sørlandet sykehus, for deres tilbakemelding på spørsmål om hva de har lagt vekt på i egne utviklingsplaner, hva de forventer tilbakemelding på i høringsrunden, hva slags forventninger de selv knytter til utviklingsplanene, og hva det kan bety for vårt helsefelt. 

Utviklingsplaner for Sunnaas sykehus, Trude Gjeldvik

1.       Hva er de viktigste tiltakene dere har lagt vekt på i deres utviklingsplan?

Videreutvikle det høyspesialiserte rehabiliteringssykehuset;

 • bygge på det sykehuset har lang erfaring med å gjøre
 • sørge for at kompetansen ved Sunnaas sykehus når ut til så mange pasienter som mulig
 • sikre et likeverdig rehabiliteringstilbud, uavhengig av hvor i regionen eller landet pasientene bor
 • ta i bruk ny teknologi er svært viktig for å
  • møte bemanningsutfordringen vi vet kommer
  • være miljøbevisste - redusere reising
  • nå ut til flere pasienter i hele regionen og nasjonalt

2.       Hva ønsker dere tilbakemelding på i høringsrunden som nå pågår?

Vi trenger tilbakemeldinger på hvilken rolle de andre aktørene i rehabiliteringsfeltet ser for seg at Sunnaas skal ivareta i årene fremover. Hvilke krav, behov og forventninger har aktørene til Sunnaas sykehus? Er tiltakene som skisseres i planen nyttige?

3.       Hva slags forventinger har du til utviklingsplanene og hva det kan bety for rehabiliteringsfeltet?  

 • Tydeliggjøring av rehabiliteringstilbudet i regionen
 • God oppgave- og funksjonsfordeling slik at regionens samlede kompetanse utnyttes til beste for pasienten
 • Styrke kompetansesamarbeidet innenfor rehabilitering

Utviklingsplan Sunnaas sykehus

Utviklingsplaner for Sørlandet sykehus (SSHF), Anne Kari Thomessen 

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR), har gjennomført betydelige omorganiseringer og omstillinger i perioden 2012-2017 i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner, Primærhelsetjenestemeldingen og Nasjonal sykehusplan, og fremstår nå som en avdeling som ivaretar tidlig, kompleks og intensiv rehabilitering. Avdelingen har en døgnpost med 22 senger og 430 innleggelser og en poliklinikk med 11900 kontakter pr år.

Poliklinikken tilbyr utredning og behandling innen muskel- og skjelettlidelser, lungelidelser og sykelig overvekt til voksne, barn og unge og familier. Avdelingen etablerer nå en muskel-skjelett poliklinikk med arbeidsrettet fokus.

1.       Hva er de viktigste tiltakene dere har lagt vekt på i deres utviklingsplan?

I delprosjekt rehabilitering SSHF 2035 har vi vektlagt å videreutvikle et høyspesialisert, intensivt og kunnskapsbasert rehabiliteringstilbud til Agders befolkning innen de diagnosegrupper vi har et definert ansvar for.

Vi har også som mål å promotere faget og videreutvikle et godt samarbeid internt i SSHF, med andre institusjoner og med kommunene for å sikre sømløse overganger for pasientene og være et faglig «lokomotiv» innen rehabilitering.

Et viktig tiltak er å ha kunnskapsbaserte og oppdaterte pasientforløp, helst fra hjem til hjem, slik ati tilbudene er godt kjent og at vi bidrar til reelt «Fritt rehabiliteringsvalg».  

Mot 2035 er det viktig å sikre at fagmiljøet ikke fragmenteres. Avdelingen har viktig kompetanse innen våre kjernediagnoser som fagmiljøet i vårt område drar veksler på. Det er viktig å styrke faget.

Det er etablert eget Fagutvalg for rehabilitering i regi av OSS i Agder. Dette forumet er et viktig tiltak for å ivareta faglig promotering av Fysikalsk medisin og rehabilitering, faglig utvikling og godt samarbeid. Ivaretakelse av dette forumet er også et viktig tiltak.

2.       Hva ønsker dere tilbakemelding på i høringsrunden som nå pågår? 

Vi ønsker oss konstruktive tilbakemeldinger fra alle våre samarbeidspartnere både av faglig og organisasjonsmessig art. Innspill fra publikum generelt og brukerne er særlig viktig og nyttig. Hva mener brukerne om tilbudet som gis her i Agder? Hvilke tilbud bør være og evt. videreutvikles i spesialisthelsetjenesten, hva bør tilbys i kommunehelsetjenesten og hva kan regionaliseres?

3.       Hva slags forventinger har du til utviklingsplanene og hva det kan bety for rehabiliteringsfeltet?    

Målet i hele prosessen med "Delprosjekt rehabilitering" har vært å knytte arbeidet med delplanen opp mot Utviklingsplanen for SSHF 2035. Hva skal SSHF tilby sine innbyggere innen rehabilitering og fysikalsk medisin på kort og lang sikt? Vi har medvirket aktivt i hele prosessen med Utviklingsplanen og gitt faglige innspill både gjennom gruppearbeid på ulike workshops og skriftlige tilbakemeldinger. Utviklingsplanen for SSHF har nå eget avsnitt om rehabilitering. Dette bør korrespondere med "Delprosjekt rehabilitering".

Vi forventer også at plan for Fysikalsk medisin og rehabilitering i SSHF blir ivaretatt i felles plan for rehabilitering i Helse Sør-Øst, slik at faget og pasienttilbudene fremstår helhetlige og forutsigbare, og slik at Helse og sykehusplanens ambisjon om sykehus i nettverk, realiseres.

Utviklingsplan Sørlandet sykehus (SSHF)

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, Astrid Millum

Utviklingsplanen strekker seg over et langt tidsperspektiv. Store endringer vil påvirke virksomheten, forhold vi kjenner til i nær fremtid og forhold vi ikke er kjent med litt lengre frem.

Sykehuset Innlandet har valgt å se på målbildet i et langtidsperspektiv frem mot 2035, mer konkrete mål for en fireårsperiode, og med tilhørende tiltak frem mot 2021.

Innen rehabilitering formuleres målbilde, mål og tiltak for de tre regionale føringene som er formulert fra Helse Sør-Øst RHF.

1.     Hva er de viktigste tiltakene dere har lagt vekt på i deres utviklingsplan?

Føring 1 - Utviklingsplanen skal beskrive tilbudet for døgnbasert rehabilitering i tidlig fase etter akutt sykdom/skade og for ambulant virksomhet. Beskrivelsen inkluderer organisering, prioritering og nødvendige endringer i tidsperioden.

Målbilde 2035:

Virksomheten innen fysikalsk medisin og rehabilitering inkludert lungerehabilitering er fysisk samlet og tett integrert i pasientforløpene til pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering. Overgangene mellom avdelinger i sykehuset og til kommunen/hjem fremstår som en kontinuerlig behandlingskjede uten avbrudd. Pasienten opplever å få sitt rehabiliteringstilbud med forutsigbarhet og god kompetanse i forløpets ulike faser. 

Mål 2018-2021:

 • Antall døgnplasser innen fysikalsk medisin og rehabilitering er redusert fra 45 til 25 for Ottestad/Solås. Omfanget av døgnbasert lungerehabilitering er redusert.

 • Antall polikliniske konsultasjoner er økt.

 • Andel direkte overføringer fra akuttavdelinger for pasienter med spesialisert rehabiliteringsbehov er økt.

 • Andel utredninger med igangsetting av rehabilitering har stabilisert seg på et høyere nivå.

 • Andel ambulant tjeneste er etablert og øker i omfang. Digitale møteplasser benyttes i stor grad. 

Tiltak 2018-2021:

 • Endringsprosess som er igangsatt i 2017 videreføres for å oppnå trinnvis dreining fra døgnplasser mot større andel dagbaserte tilbud i poliklinikk og ambulant tjeneste.

 • Pasienter fra akuttavdelinger prioriteres til direkteoverføring uten avbrudd i behandlingstilbudet.

 • Bemanning forsterkes noe for å ivareta pasienter med mer komplekse problemstillinger, inkludert tidligere inntak av pasienter som overføres fra Sunnaas.

 • Inntak konsentreres rundt utredning og oppstart av rehabilitering.

 • Ambulant tjeneste etableres for vurdering av rehabiliteringspotensial samt bistå i overgangene mellom akuttavdelinger, rehabiliteringsavdeling og kommuner. Samarbeid med kommunene og forsterkning med ambulant tjeneste vektlegges og systematiseres for veiledning og gjensidig kompetanseutveksling.

 • Tiltakene følges tett av ledelse på alle nivå.

Føring 2 - Utviklingsplanen skal beskrive hvor og hvordan et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt er synlig organisert, hvilken virksomhet og kompetanse som inngår, samt tilhørende roller og oppgaver. Planen beskriver hvilke nødvendige endringer som skal gjennomføres i tidsperioden.

Målbilde 2035:

Habilitering og rehabilitering har en samlet base i Mjøssykehuset og fremstår som et synlig og tydelig tilbud for pasienter pårørende og samarbeidspartnere. Tjenestene preges av høy spesialisert og bred tverrfaglig kompetanse i solide fagmiljøer. Fagutvikling og samarbeid som bidrar til helhetlige pasientforløp er førende.

Mål 2018-2021:

 • Habilitering og rehabilitering er organisert i egen divisjon for å sikre samling av spesialisert kompetanse, faglige prioriteringer og samarbeid med andre aktører innen fagområdene.

 • Samlet organisering av Habilitering og Rehabilitering fungerer som et faglig tyngdepunkt og kraftsenter for tjenestene.

 • Fagområdene inngår samlet i en plan for Mjøssykehuset, med nær lokalisering til pasientgrupper med behov for tidlig habilitering eller rehabilitering som del av sitt pasientforløp.

Tiltak 2018-2021:

 • Divisjon Habilitering og Rehabilitering videreføres.

 • Fagområdene utnytter samlet organisering til å sikre god faglig utvikling av tjenestene og prioritering i tråd med nasjonale føringer.

 • Divisjonens tjenester deltar aktivt i planlegging av innhold og plassering i Mjøssykehuset.

Føring 3 - Helseforetaket skal gjennom arbeidet med utviklingsplanen ta initiativ til å formalisere struktur for samhandling innen rehabilitering i samarbeid med kommunene. Arbeidet forankres i de lovpålagte samarbeidsavtalene. 

Målbilde 2035:

Rehabiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet deltar aktivt i et velfungerende «Fagforum rehabilitering» hvor representanter fra alle 10 kommuneregioner, de private rehabiliteringsinstitusjonene og helseforetaket er medlemmer. Forumet er, med rotfeste i nasjonale føringer, omforent om hvordan fordeling av oppgaver innenfor rehabiliteringsfeltet fordeles og prioriteres mellom aktørene. Forumet har faste kontaktpunkter hvor oppgavedeling og samarbeid løpende diskuteres og evalueres. Forumet behandler samarbeidsutfordringer og sikrer gjensidig utveksling av oppdatert informasjon til hverandres virksomheter. «Fagforum rehabilitering» arbeider på mandat fra Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og har forankring i ledelsen hos partene.

Mål 2018-2021:

 • Prosessen som er igangsatt av OSU er gjennomført. Relevante arbeidsoppgaver for «Fagforum rehabilitering» avklares og igangsettes.

 • Involverende prosess for avklaring av gråsoner mellom nivåene og aktørene gjennomføres, og forumet utformer en fordeling av oppgaver.

 • Struktur for samarbeid og evaluering er avklart og implementert.

 • Mandat og oppgaver styres av OSU og forankres i helseforetaket, kommunene og de private rehabiliteringsinstitusjonene.

Tiltak 2018-2021:

 • Arbeidsgruppen som er nedsatt av OSU, konstituerer seg, setter opp mål og handlingsplan.

 • Saker meldes til OSU underveis i arbeidet.

 • Informasjon om nødvendig prosessarbeid og forankring igangsettes ute i virksomhetene.

2.     Hva ønsker dere tilbakemelding på i høringsrunden som nå pågår?

Sykehuset Innlandet utarbeidet en utviklingsplan i 2014 som grunnlag for arbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet. Denne var ute på høring før styrets behandling av saken. Utviklingsplanen som skal utarbeides for 2018-2015 skal derfor ikke ut på høring.

3.     Hva slags forventinger har du til utviklingsplanene og hva det kan bety for rehabiliteringsfeltet?     

Utviklingsplanen skal bidra til mer helhetlige pasientforløp hvor rehabilitering er en integrert del for pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering.

Det er viktig at pasientene opplever et forløp uten avbrudd, at rehabilitering igangsettes i tidlig fase og fremstår som en viktig og tydelig del av tilbudet i Sykehuset Innlandet.

Rehabiliteringstilbudet medvirker til at overgangen til kommunen og hjemmet blir enklere og tryggere, at nødvendig kompetanse blir utvekslet mellom partene og sammen med pasienten.

Rehabiliteringstilbudet er et viktig bidrag for at samarbeidet mellom forvaltningsnivåene skjer mellom likeverdige parter som står sammen om å bidra til god livskvalitet for pasienten.

Utviklingsplan Sykehuset Innlandet