Har speilterapi effekt?

Tidligere forskning har vist at speilterapi kan være et nyttig supplerende tiltak for å trene opp armfunksjonen til slagpasienter. En ny randomisert studie viser imidlertid at speilterapi ikke har noen effekt i forhold til kontrollgruppen som fikk vanlig armterapi.

Speilterapi har vært brukt av mange i rehabilitering for å trene opp og forbedre håndfunksjon hos pasienter med alvorlig nedsatt armfunksjon etter hjerneslag. 

Resultater fra tidligere randomiserte kontrollerte studier og systematiske oversikter viser variasjoner i den kliniske effekten ved bruk av speilterapi og er vurdert til lav evidens for denne treningsformen. Likevel har den blitt  anbefalt i rehabilitering av pasienter med alvorlige nedsatt armfunksjon der det er få andre tiltak med dokumentert effekt. 

En meta-analyse fra oktober i fjor, Mirror therapy for motor function of the upper extremity in patients with stroke, viser også at de inkluderte studiene hadde svakheter, men kunne likevel gi tilstrekkelig bevis for at speilterapi kan forbedre armfunksjonen hos pasienter med hjerneslag. Den konkluderte mer forsiktig enn Cochrane-oppsummeringen om speilterapi, mest fordi den var mer streng i inklusjonskriteriene.

Speilterapi er også anbefalt i de nye reviderte nasjonale faglige retningslinjene for rehabilitering av hjerneslag. RKR har nylig gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge implementeringen av retningslinjenes anbefalinger i sykehus og institusjoner. Den viser at 6 av 15 av behandlingsstedene ikke benytter speilterapi i sin daglige praksis. 

Det at ikke alle har tatt i bruk denne behandlingsformen kan nettopp skyldes svak evidens på effekten, og at det finnes andre tiltak som benyttes i stedet for speilterapi. 

En nylig publisert randomisert studie, No evidence of effectiveness of mirror therapy early after stroke: an assessor-blinded randomized controlled trialviser at det er ingen effekt av speilterapi etter hjerneslag. Den nye studien ønsket å undersøke effekten av speilterapi ved tidlig trening av pasienter 4 uker etter hjerneslag. 40 pasienter med nedsatt armfunksjon etter første hjerneslag deltok. Intervensjonsgruppen fikk speilterapi, kontrollgruppen fikk "sham-terapi", i tillegg til vanlig armrehabilitering. Det ble ikke registrert noen signifikant forskjell på resultatet i de to gruppene. Studien konkluderer med at speilterapi ikke har noe mer effekt, enn ved vanlig opptrening av armfunksjon hos pasienter med hjerneslag.