HELSENORGE
Ny rapport fra Helsedirektoratet

Færre pasienter mottar rehabilitering i spesialisthelsetjensten

Det var i underkant av 51 000 pasienter totalt som mottok rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i 2019. Det er en nedgang på 5 000 pasienter fra 2015. Antall pasienter i sykehus ble redusert, mens det var en økning i antall pasienter i private institusjoner. Det viser den nye rapporten "Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten" fra Helsedirektoratet.

​Rapporten beskriver utvikling av og variasjon i for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Det blir presentert antall pasienter, oppholdstid og antall kontakter (dag- og polikliniske) per pasient etter pasientens bostedsområde. Resultatene viser at det var færre pasienter som mottok rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i 2019 enn i 2015. Tallene i rapporten er basert på innrapporterte data i Norsk pasientregister (NPR).

Reduksjon i sykehus - vekst ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Antall rehabiliteringspasienter i sykehus ble redusert med 27 prosent siste fem år. Primær enkel døgnrehabilitering og dag- og poliklinisk rehabilitering hadde størst nedgang, med henholdsvis 39,4 prosent og 32,7 prosent fra 2015 til 2019. Også for både primær kompleks og for sekundær døgnbehandling var antall pasienter lavere i 2019 enn i 2015.

I 2019 var det 29 652 pasienter som mottok rehabilitering ved private institusjoner. Antall pasienter økte med 12,2 prosent fra 2015 til 2019. Antall pasienter som mottok døgnbehandling ved private institusjoner var høyere i 2019 enn i 2015, selv om det var reduksjon i antall pasienter fra 2018 til 2019. Det var også en vekst i antall pasienter som mottok dag- og/eller poliklinisk behandling ved private institusjoner.

Stor variasjon mellom regionene og foretaksområdene i antall rehabiliteringspasienter

I 2019 var det 9,5 pasienter per 1 000 innbyggere som mottok rehabilitering i sykehus og/eller i private institusjoner. Helse Midt-Norge og Helse Nord hadde flest pasienter, med pasientrater på henholdsvis 12,7 og 11,1. I Helse Vest var det 7,6 pasienter per 1 000 innbyggere, og denne regionen hadde lavest pasientrate i hele femårsperioden.

Variasjonen mellom foretaksområdene var enda større, hvor området med høyest pasientrate behandlet 3,3 ganger så mange pasienter som området med lavest rate.

Reduksjon i antall pasienter

Det er en reduksjon i pasientraten for døgnrehabilitering både i sykehus og ved private institusjoner fra 2018 til 2019. Helse Sør-Øst hadde en gradvis nedgang i antall pasienter per innbygger fra 2015 til 2018, og en svak vekst siste år. Alle regionene, men unntak av Helse Nord, hadde reduksjon i gjennomsnittlig oppholdstid ved private institusjoner fra 2017 til 2019. Ved alle regionene, med unntak av Helse Sør-Øst, var oppholdstiden lengre i 2019 enn i 2015. Pasienter tilhørende Helse Sør-Øst hadde i 2019 lengst oppholdstid med 21 døgn.

De regionale helseforetakene fikk i oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2017 i oppgave å videreutvikle sin satsning på ambulant habilitering og rehabilitering. Denne rapporten viser ingen økning i denne type aktivitet, men snarere en nedgang.

Les mer om rapporten på nettsiden til Helsedirektoratet