HELSENORGE

Er det behov for en bred ny Masterutdanning i fysioterapi?

Helsedirektoratet har lagt frem en rapport om opprettelse av en mer omfattende Masterutdanning innen fysioterapi. Her er Fysioterapiforbundets reaksjon på rapporten.

Pasient og fysioterapeut

På 60 sider går Helsedirektoratets rapport gjennom bemanningsbehov, kompetansebehov og eksisterende videreutdanninger.

Da direkte tilgang til fysioterapi ble innført i 2017 var det sterke røster for å kombinere det med en utvidelse av grunnutdanningen, til fem år. I Primærhelsemeldingen fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utrede behovet for kompetansestyrking i fysioterapifaget. Sluttrapporten, IS-2617, er fyldig, og den konkluderer med at dagens grunnutdanning er tilstrekkelig for å behandle mange pasientgrupper, men at en rekke faktorer tilsier behov for økt kompetanse innen mange områder. 

Særlig trekkes arbeid med barn, multisyke eldre og NCD (ikke-smittsomme kroniske tilstander) fram, samt behov for vurderings- og forskningskompetanse. Dette er behov som ikke dekkes godt av eksisterende mastergrader, som enten er spesialiserte på snevrere fagområder eller er tverrfaglige. 

Den påpeker at det er gode grunner for en femåring grunnutdanning, men at an generell fysioterapimaster bedre kan dekke kompetansebehovet også for allerede utdannede fysioterapeuter med bachelorgrad. 

Det foreslås også at en nasjonal spesialistgodkjenning, med basis i en bred fysioterapimaster, vil stimulere til at denne blir vanlig utdanningsvei for mange. 

NFF sitt tilsvar er ikke direkte støttende til konklusjonene i rapporten. Forbundet ønsker videreføring av eksisterende dybdemastere, spesielt Manuell terapi og Psykomotorisk fysioterapi, og NFF er kritiske til at deres eget innspill ikke later til å være diskutert i rapporten. 

Videreutdanning for fysioterapeuter: Behov for ny bred klinisk masterutdanning? (IS-2716 - Rapport fra Helsedirektoratet)

Er det behov for ny bred masterutdanning i fysioterapi? (Norges Fysioterapiforbunds svar på rapporten)