HELSENORGE

Early Career-program for unge talenter innen rehabilitering

De unge er fremtiden. For at vi skal fortsette den gode utviklingen av feltet, må vi starte tidlig med en satsing på lærevillige og vitebegjærlige unge talenter.

Gjennom det nye Early career-programmet ønsker Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) å engasjere unge fagpersoner og ledere. Disse blir med i et felles nettverk og får mentoring og opplæring fra nasjonale og internasjonale fageksperter innen rehabilitering. Er du enn av dem, og er under 40 år, eller kjenner du noen som kunne passe inn i dette satsingsprogrammet, ber vi deg ta kontakt. 

Hva

RKR inviterer til en felles satsning for å få fram unge talenter innen rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst. Vi starter opp med et prøveprosjekt dette året med et kull bestående av fem til ti yngre fagpersoner som skal følge hverandre i en toårsperiode. Hver deltaker skal i løpet av perioden utforme en plan for sin faglige utvikling. Prosjektet er å anse som et samarbeid mellom deltakeren, hennes/hans arbeidsgiver og RKR.

Hvorfor

I tiårene som kommer vil konkurransen om dyktige fagpersoner bare bli mer tilspisset innen helsesektoren, og rehabiliteringsfeltet trenger sårt å ta vare på engasjerte yngre talenter som på dette tidspunktet er interessert i å bygge sin karriere innen vårt fagområde. Valg tidlig i yrkeslivet får konsekvenser for hvilke muligheter man får senere, som satsningen fra f.eks. Forskningsrådet rettet mot yngre forskere under 40 år. Vår vurdering er at rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst trenger å løfte fram flere yngre fagtalenter. RKR vil fasilitere en arena som kan bringe disse sammen for å bygge nettverk på tvers av organisasjoner og utvikle seg i fellesskap.

Hvordan

Kullet vil følge hverandre gjennom omtrent to år. Det vil bli arrangert tre til fire samlinger per år inkludert en konferansedeltakelse hvert år. Det første året den regionale rehabiliteringskonferansen og det andre året ACRM-konferansen i USA. Hver deltaker vil bli koblet mot en internasjonal mentor som vil gi individuell oppfølging i form av diskusjoner rundt deltakerens faglige utviklingsprosjekt. Dette forutsetter vilje til å kommunisere på engelsk (her er vilje viktigere enn evne, språkkunnskapen vil komme gjennom praksis).

I løpet av de to årene skal deltakerne få støtte til å utvikle seg på flere områder:

 • Kriterier for vurdering av faglig kvalitet
 • Prosjektledelse av klinikknær fagutvikling
 • Utforming av egen utviklingsplan (f.eks. plan for mastergrad eller ph.d., der det inngår som et ønske)
 • Erfaring med å veilede og bidra til faglig utvikling hos andre
 • Erfaring med presentasjon av faglige arbeider på konferanser
 • Søknadsskriving (fagutviklingsmidler, innovasjon eller forskning)

Hvem

Fagpersoner og ledere under 40 år med sterk egenmotivasjon for å delta i prosjektet og med klar støtte fra egen arbeidsgiver.

Estimert tidsbruk fordelt gjennom året

 • 20 % stilling (i snitt gjennom året inkludert samlingene; ikke per uke)
 • Det er forventet at deltakere klarer å bidra med en egeninnsats i intensive perioder som gjør at man håndterer travle perioder på jobben parallelt med prosjektdeltakelsen

Estimerte kostnader for arbeidsgiver

 • 1. og 2. år: Reisekostnader til samlinger i og rundt Oslo.
 • 1. år: Ca. 5000 kr til deltakelse på den regionale rehabiliteringskonferansen (reise, opphold og subsidiert konferanseavgift).
 • 2. år: Ca. 20 000 kr til deltakelse på ACRM-konferansen i USA (reise, opphold og konferanseavgift).

Søknadsprosessen

Søkeren:

 • Motivasjonsbrev på en til to A4-sider med bakgrunn for hvorfor man ønsker å delta i prosjektet og hvilken karriereutvikling man ser for seg.
 • CV inkludert liste med eventuelle publikasjoner eller andre faglige arbeider som postere.

Arbeidsgiver:

 • Støttebrev med beskrivelse av hvorfor man ønsker den aktuelle søkeren inn i talentsatsningen.

For spørsmål angående talentsatsingen, eller personer dere ønsker å nominere for deltakelse, send e-post til rkr@sunnaas.no, med kopi til Jan Egil Nordvik på janegil.nordvik@sunnaas.no

Frist for påmelding/nominering er 15. mars.