HELSENORGE

CHARM med fokus på komplekse intervensjoner

Den nasjonale forskningstjenesten for habilitering, rehabilitering og samhandling (CHARM), arrangerte i november et internasjonalt seminar med komplekse intervensjoner som hovedtema. Deltakerne fikk god innsikt i rehabiliteringstaksonomien RTT og klassifiseringssystemet ICHI.

​Anerkjente hovedtalere 

Peter Craig fra University of Galsgow, var en av hovedtalerne. Han har på oppdrag av medisinsk forskningsråd (MRC) i Storbritannia, utformet nye retningslinjer for hvordan man utvikler og evaluerer evidensbaserte komplekse intervensjoner, og fortalte deltakerne om dette arbeidet.

De andre inviterte gjesteforeleserne presenterte nye klassifiseringssystemer for intervensjoner. Det vil si strukturerte måter å beskrive undersøkelse og behandling. Gerold Stucki fra Lucerne, Sveits, er leder for ICF-forskningsenhheten i Verdens helseorganisasjon (WHO), og involvert i utarbeidelse av ICHI (International Classification og Health Internventions). Det nye klassifiseringssystemet for helseintervensjoner er en forlengelse av ICD (for diagnoser) og ICF (for funksjon). 

John Whyte fra MOSS Rehabilitation Institute i Philadelphia, USA, var også en av hovedtalerne. Han er, sammen med blant andre kollega Tessa Hart, en av initiativtakerne til RTT – Rehabilitation Treatment Taxonomy – et liknende prosjekt som ICHI, men med mer detaljert vektlegging på rehabilitering. Tessa Hart presenterte RTT og Hvordan beskrive ingrediensene i god rehabilitering på den regionale rehabiliteringskonferansen i oktober. 

Ingrediensene i rehabilitering

RTT prøver å få fram ingrediensene og mekanismene i behandlingen slik at beskrivelsen kan bli mer presis, både i daglig journalføring og i forskning. John Whyte forklarte for CHARM-deltakerne hvor vanskelig det er å beskrive behandlinger uten å benevne den ut fra problemet (ADL-trening, smertebehandling, osv.) eller utøveren (ergoterapi, psykoterapi, osv). Med utgangspunkt i ICF-tenkning forsøker RTT-gruppen å finne nye, mer detaljerte beskrivelser, siden de oppfatter ICHI-detaljene fra WHO som for upresise. Du kan lese mer om ICHI under Verdens helseorganisasjon med ny klassifisering av rehabililteringsintervensjoner. 

Forskningsprosjekter

De ulike forskningsprosjektene som CHARM er involvert i, ble presentert i parallellsesjoner på begge konferansedagene. De legger vekt på forskning både for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hovedfokus er på hjerneslag/TBI og CP, men også noe muskel/skjelett-relatert. På andre dag av årets CHARM-konferanse ble det lagt frem tre ulike forskningsprosjekter der ICF var benyttet til å analysere og utvikle rehabiliteringstjenester. Professor Anne-Marit Mengshoel fortalte om hvordan ICF ble benyttet til å klassifisere rehabiliteringsintervensjoner for ulike faggrupper ved ulike revmatismesykehus i Norge.

Ergoterapeut og ph.d., Mari Klokkerud, presenterte utviklingen av et nasjonalt kjernesett av effektmål for rehabilitering av revmatikere og mennesker med muskel-/skjellet-lidelser. Førsteamanuensis Sigrid Østensjø foreleste om hvordan ICF var brukt for å måle effekt av behandling for små barn med cerebral parese.

CHARM har et viktig mandat i etableringen av nasjonale forskernettverk som også skal stimulere til internasjonalt samarbeid. De siste timene av konferansen ble derfor benyttet til nettverksmøte for de ulike forskningsgruppene som inngår i CHARM-nettverket.