​Bakgrunn for prosjektet

I følge Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator skal kommunene og det regionale helseforetaket "legge til rette og sørge for at pasienten får nødvendig utredning og oppfølging ved behov for habilitering eller rehabilitering." Det å kartlegge behovet og gjøre de riktige prioriteringene er ikke alltid like enkelt. Noen ganger er behovet ikke så åpenbart. Da er det nyttig med et verktøy som kan gi konkrete råd ved hjelp av eksempler og case-oppgaver. 

I 2016 bevilget Helsdirektoratet midler til å utvikle et slikt verktøy. Prosjektet var et samarbeid mellom fagpersoner i Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering, Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark, ble opprettet. Arbeidet har vært ledet av Stein Arne Rimehaug som også har stått bak det meste av design og utvikling av eLæringskurset. 

Kurset er godkjent for områdene Fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologi, som meritterende med 1 time for spesialistenes etterutdanning. Ta kontakt med Stein Arne Rimehaug for kursbevis. 

Helhetlige pasientforløp

Etter samhandlingsreformen er farten i pasientflyten ut av sykehusene økt, og behovet for oppfølgende rehabilitering i kommunene vokser med det. Det er viktig at behovet for rehabilitering blir kommunisert videre fra spesialisthelsetjenesten og til de som følger opp pasienten i hjemkommunen. Økt kompetanse og forståelse for hvilke pasienter som trenger rehabilitering, vil sikre at pasientene får den riktige behandlingen.   

Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Hensikten med eLæringsverktøyet 

Verktøyet skal hjelpe helsepersonell i sykehus og kommuner med å kartlegge behovet for rehabilitering og til å ta de riktige beslutningene i samråd med pasienten. Dette er første skrittet i utviklingen av nye verktøy for læring, kunnskapsstøtte og samvalg som kan sikre rask, enkel og kvalifisert vurdering av rehabiliteringsbehovet. Videre skal kurset hjelpe å sortere hvilke pasienter som vil ha størst utbytte av rehabilitering og veiledning om hvor det bør foregå. 

Målgruppen

Hovedmålgruppen for kurset er sykepleiere og leger i regionale helseforetak og kommuner. Temaene er belyst på en interaktiv måte, godt illustrert med case-oppgaver og er tilgjengelig for ansatte i sykehus gjennom Helseforetakenes Læringsportal, og er også tilgjengelig på Internett til bruk i opplæring studenter og for alle som til daglig sender pasienter videre fra sykehus eller legekonsultasjon.

Kunnskapsgrunnlaget 

Målet for kunnskapsinnhentingen i prosjektet var å finne ut om gode systemer for å fange opp rehabiliteringsbehov er utviklet andre steder i verden, samt finne forskningsevidens for utvikling av nye.

Derfor ble både artikkelsøk, Google-søk og direktekontakt med innsiktsfulle hovedforfattere brukt.

Del 1 - Eksisterende kriteria og systemer for vurdering av et individs behov

Del 2 - Artikkelsøk

Beslutningsstøtte

Det begynner å bli mer vanlig med innebygde støtteverktøy i den elektroniske pasientjournalen. Det kan være prosess-støtteverktøy som hjelper til med å starte elementer i pasientforløp i rett rekkefølge, eller beslutningsstøtteverktøy, som hjelper fagpersoner å fatte rett beslutning basert på informasjon som allerede ligger inne i systemet. Det er da en forutsetning at det finnes konkret kunnskap som peker på hva som er kriteria for å sette i gang en type behandling fremfor en annen. Kunnskapsgrunnlaget for rehabilitering er et stykke på vei, men kanskje ikke presist nok til å kunne bygge et slikt verktøy. Derimot burde det være mulig å integrere informasjon om tilgjengelige behandlingstilbud og hvordan man går fram for å henvise til rehabilitering.

Samvalgsverktøy

Samvalg er den dialogen som kan foregå mellom pasient og helsepersonell dersom pasienten har fått forklart fordeler og risiko ved ulike behandlingsalternativ. Samvalgsverktøy er nettbaserte interaktive læringsverktøy for å bedre forstå det valget man står overfor. Et slikt verktøy må forklare ulike typer rehabilitering og hvilke faktorer og egenpreferanser som gjør at det ene tilbudet er mer å foretrekke fremfor et annet. RKR ønsker på sikt å utvikle et digitalt samvalgsverktøy slik at pasienten kan vurdere eget behov for rehabilitering. På grunn av kompleksitet og kost var det ikke mulig å gjennomføre det i denne omgang. 

Les mer om Samvalg

Vurderingsskjema for spesifikke pasientkategorier

Tidlig vurdering av pasienter som er på vei ut av koma eller alvorlig akutt nevrologisk sykdom:

EFA - Early Functional Abilities ScaleDette skjemaet gir indikasjon om det er rom for framgang.

RCS – Rehabilitation Complexity Scale 

Lite tilrettelagt for norske forhold, men gir pekepinn om spesialisert og sykehusbasert rehabilitering er nødvendig. 

ABC-RP-skåre Sykehuset Telemark

Skjema utviklet i Sykehuset Telemark for bruk ved hjerneslag. 

Les mer i rapporten Behov for rehabilitering - kunnskapsgrunnlag eksisterende systemer.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.