HELSENORGE
Måleverktøy

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

COPM kan brukes for å kartlegge problemer knyttet til aktivitet og deltagelse, for å beskrive mål og planlegge behandling, for å følge individuelle behandlings- og rehabiliteringsforløp, og for å evaluere effekt/nytte av tiltak både på individ- og gruppenivå.

Hva måles

Daglige aktiviteter, utførelse, tilfredshet med utførelse og betydning

Type instrument

Intervju med pasientrapportert skåring. COPM er et pasientspesifikt instrument som betyr at aktivitetene som skåres er unike for hver enkelt pasient

Målgruppe/diagnose

Generisk, kan brukes av alle diagnoser og aldersgrupper. Kan være utfordrende å skåre ved akutt oppstått skade eller sykdom. For barn under 7 år må omsorgspersoner intervjues, det finnes egne versjoner for barn.

Kort beskrivelse

Intervjuet følger et strukturert oppsett der man først ber pasienten beskrive eventuelle problemer med aktivitetsutførelse under hovedkategoriene, personlig stell, mobilitet, fungere i samfunnet, lønnet/ulønnet arbeid, husarbeid, lek/skole/utdanning, rolige fritidsaktiviteter, fysisk krevende fritidsaktiviteter, sosiale aktiviteter. Dernest velger pasienten ut 5 prioriterte aktiviteter som oppleves som betydningsfulle. Disse 5 aktiviteter skal pasienten så skåre på en numerisk 10-gradert skala for «Utførelse» og en for «Tilfredshet med egen utførelse».
COPM kan i rehabilitering benyttes for å kartlegge problemområder, utforme rehabiliteringsplan med mål i samarbeid med pasienten, planlegge rehabiliteringstiltak, og evaluere nytte av rehabilitering både individuelt og på gruppenivå.

Anskaffelse (kostnad og/eller registreringsplikt)

COPM testskjema må kjøpes fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering.

Testskjema

Aktuelle referanser for norsk oversettelse

Norsk versjon er testet for validitet, responsivitet og anvendelighet i forhold til personer med artrose og for reliabilitet i forhold til personer med Bekhterev sykdom 

Måleegenskaper

Eldre personer:
Minimal Important Change (MIC)= 3.0 for utførelse og 3.2 for tilfredshet med egen utførelse (Tuntland et al J Multidiscip Healthc. 2016)

Ryggmargskade:
COPM er et pålitelig verktøy for å vurdere opplevde utførelse av daglig aktivitet hos personer med ryggmargsskade (Berardi et al Spinal Cord Series and Cases 2019)

Hjerneslag:
Oversiktsartikkel: Shang-Yu Yang et al J Phys Ther Sci. 2017

Fant du det du lette etter?