Måleverktøydatabase

Standardiserte måleverktøy i rehabilitering

​Måleverktøy spiller en viktig rolle for å kunne gjøre gode utredninger, måle effekt og følge utviklingen hos pasienten over tid. Det finnes en rekke ulike typer måleverktøy. En del av dem overlapper hverandre siden de er utviklet for å måle det samme, men det store mangfoldet skyldes i hovedsak bredden i alt man kan være opptatt av å kartlegge og utrede ved langvarig sykdom og skade. RKR har her samlet en del beskrivelser av måleverktøy som er egnet til bruk i rehabilitering.

Denne siden er under utarbeidelse, og vil oppdateres fortløpende

Måleverktøydatabase samlet av RKR

6 minutes walk test (6 MWT)

6 minutters gangtest er et måleverktøy for observasjon. Hensikten er å teste treningstoleransen hos personer med kroniske luftveier og hjertesykdom, og testen er et godt mål på fysisk form.

6 minutes walk test

ABC-sjekkliste

ABC-sjekklisten benyttes for å vurdere rett rehabiliteringstilbud for et individ. Sjekklisten er tviklet av Ottar Berg og kolleger ved Sykehuset Telemark, og gir en skåre som sier noe om hva slags  oppfølging som er anbefalt, i sykehus, i spesialisert rehabilitering eller kommunalt. Opprinnelig lag for hjerneslag, men revidert i 2020 for å passe også Covid-19 og andre pasientgrupper.

Ny revidert versjon fra november 2020 og  brukermanual kan hentes under "Fastlegesider" på Sykehuset Telemarks nettside

ABC skjema og henvisning - rehabilitering i tidlig fase, Sykehuset Telemark

The Action Research Arm Test (ARAT)

ARAT er et verktøy for å vurdere funksjonelle begrensninger i overekstremiteter hos personer med skader i det sentrale nervesystemet.

The Action Research Arm Test (ARAT)

Berg balanseskala (BBS)

Dette måleverktøyet er utviklet for å måle funksjonell balanse og fallrisiko hos eldre personer.

Berg balanseskala

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

COPM kan brukes for å kartlegge problemer knyttet til aktivitet og deltagelse, for å beskrive mål og planlegge behandling, for å følge individuelle behandlings- og rehabiliteringsforløp, og for å evaluere effekt/nytte av tiltak både på individ- og gruppenivå.

COPM

EQ-5D

EQ5D måler generell helse og helsereltatert livskvalitet. Måleverktøyet kan også benyttes til å beregne kost- nytte.

EQ-5D

Hospital Anxiety and Depression rating scale (HAD)

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

MiniBESTest

MiniBESTest

Mini Mental Status Evaluation-NR3 (MMSE-NR3)

MMSE er en screeningundersøkelse i form av observasjon i oppgaveløsning og besvarelse av spørsmål ihht standardisert mal.

Mini Mental Status Evaluation-NR3

Motor Assessment Scale (MAS)

Motor Assessment Scale (MAS) er et evalueringsinstrument til bruk på personer etter hjerneslag. Det fokuserer på stillingsendringer og armfunksjon. Funksjonsutfall skåres på kroppsfunksjons-/strukturnivå og aktivitetsnivå ifølge International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

PEDI er et standardisert kartleggingsinstrument som måler egenomsorg, forflytning og sosial fungering for barn som har en funksjonshemming. Det er et foreldreintervju som kartlegger funksjonsevnen til barn mellom 6 måneder til 7,5 år, men kan også brukes til eldre barn om oppgavene er relevante for dem.

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)

Sunnaas ADL-index

Sunnaas ADL-index er et kartleggingsinstrument som undersøker brukerens funksjon i daglige aktiviteter.

Sunnaas ADL-index


Fant du det du lette etter?