Standardiserte måleverktøy i rehabilitering

Måleverktøydatabase

​Måleverktøy spiller en viktig rolle for å kunne gjøre gode utredninger, måle effekt og følge utviklingen hos pasienten over tid. Det finnes en rekke ulike typer måleverktøy. En del av dem overlapper hverandre siden de er utviklet for å måle det samme, men det store mangfoldet skyldes i hovedsak bredden i alt man kan være opptatt av å kartlegge og utrede ved langvarig sykdom og skade. RKR har her samlet en del beskrivelser av måleverktøy som er egnet til bruk i rehabilitering.

Det er viktig å sjekke kunnskapsoppsummeringer, og eventuelt nyere artikler, for å vurdere om hvert verktøy eller skjema passer for det formålet og de pasientene det er tenkt brukt for. Du kan få hjelp til det fra PROMiNET, dersom du jobber eller forsker i Helse sørøst regionen.

Denne siden er under utarbeidelse, og vil oppdateres fortløpende

Måleverktøydatabase samlet av RKR

6 minutes walk test (6 MWT)

6 minutters gangtest er et måleverktøy for observasjon. Hensikten er å teste treningstoleransen hos personer med kroniske luftveier og hjertesykdom, og testen er et godt mål på fysisk form.

6 minutes walk test

ABC-sjekkliste

ABC-sjekklisten benyttes for å vurdere rett rehabiliteringstilbud for et individ. Sjekklisten er tviklet av Ottar Berg og kolleger ved Sykehuset Telemark, og gir en skåre som sier noe om hva slags  oppfølging som er anbefalt, i sykehus, i spesialisert rehabilitering eller kommunalt. Opprinnelig lag for hjerneslag, men revidert i 2020 for å passe også Covid-19 og andre pasientgrupper.

Ny revidert versjon fra november 2020 og  brukermanual kan hentes under "Fastlegesider" på Sykehuset Telemarks nettside

ABC skjema og henvisning - rehabilitering i tidlig fase, Sykehuset Telemark

The Action Research Arm Test (ARAT)

ARAT er et verktøy for å vurdere funksjonelle begrensninger i overekstremiteter hos personer med skader i det sentrale nervesystemet.

The Action Research Arm Test (ARAT)

BI - Barthel Index / MBI Modified Barthel Index

Måleverktøyet Bartehl Index er beregnet på voksne med ulike diagnoser og fysiske funksjonshemming. En sjekkliste for selvstendighet, først og fremst beregnet på å bli brukt av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i deres daglige kontakt med pasientene.

Barthel Index (BI)

 

Berg balanseskala (BBS)

Dette måleverktøyet er utviklet for å måle funksjonell balanse og fallrisiko hos eldre personer.

Berg balanseskala

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

COPM kan brukes for å kartlegge problemer knyttet til aktivitet og deltagelse, for å beskrive mål og planlegge behandling, for å følge individuelle behandlings- og rehabiliteringsforløp, og for å evaluere effekt/nytte av tiltak både på individ- og gruppenivå.

COPM

EQ-5D

EQ5D måler generell helse og helsereltatert livskvalitet. Måleverktøyet kan også benyttes til å beregne kost- nytte.

EQ-5D

Hospital Anxiety and Depression rating scale (HAD)

 -nærmere beskrivelse kommer senere

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

-nærmere beskrivelse kommer senere

MiniBESTest

MiniBESTest oppsummering på engelsk

Mini Mental Status Evaluation-NR3 (MMSE-NR3)

MMSE er en screeningundersøkelse i form av observasjon i oppgaveløsning og besvarelse av spørsmål ihht standardisert mal.

Mini Mental Status Evaluation-NR3

Motor Assessment Scale (MAS)

Motor Assessment Scale (MAS) er et evalueringsinstrument til bruk på personer etter hjerneslag. Det fokuserer på stillingsendringer og armfunksjon. Funksjonsutfall skåres på kroppsfunksjons-/strukturnivå og aktivitetsnivå ifølge International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

 

Måleverktøy - PROMIS

 

Sunnaas ADL-index

Sunnaas ADL-index er et kartleggingsinstrument som undersøker brukerens funksjon i daglige aktiviteter.

Sunnaas ADL-index


 

Fant du det du lette etter?