HELSENORGE
Illustrasjonsbilde som viser et forstørrelsesglass foran en bok

Kunnskapstranslasjon - fra kunnskap til handling

Læren om hvordan overføre evidensbasert kunnskap til praktisk handling i klinikk 

Om kunnskapstranslasjon

Kunnskapsbasert praksis hjelper oss å sikre gode helsetjenester, også innen rehabiliteringsfeltet. I en travel klinisk hverdag er det ofte en utfordring å få tid til å holde seg oppdatert på det siste innen forskning. Det er også vanskelig å skille klinten fra hveten av den forskningen som finnes. For at forskning skal kunne gi oss et godt utgangspunkt for å ta gode og riktige valg, må kunnskapen samles inn, oppsummeres og ikke minst, kritisk vurderes.

Beskrivelse av Kunnskapsbasert praksis - Helsebiblioteket.no

Det er ikke nok å kjenne til hva som er kunnskapsbasert praksis og følge med på systematiske oversikter. Vi må også vite hvordan vi  tilpasser og implementerer denne kunnskapen etter at den er oppsummert,  endre måten helsepersonell jobber på, og følge endringer og resultater over tid. Dette kalles kunnskapstranslasjon. 

RKR har valgt en bestemt modell innenfor fagområdet kunnskapstranslasjon (Knowledge Translation), som står særlig sterkt i Canada, og som nå også er på frammarsj i Norge.  Med utgangspunkt i Knowledge-to-Action KTA modellen har RKR utarbeidet maler for kunnskapsoppsummeringer rettet mot behovene i rehabilitering, og lagd en rekke læringsressurser for å finne og fortolke vesentlige detaljer i forskningsartikler. 

Engelsk beskrivelse av Kunnskapstranslasjon - What is Knowledge Translation?

Dr. Ian Graham, Dr. Jennifer Moore og Dr. Dawn Stacey, sammen med kunnskapseksperter, forklarer hvorfor kunnskapstranslasjon er viktig, og hva RKRs Kunnskapstranslasjonsprosjekt går ut på:

Youtube film - hva er Kunnskapstranslasjonsprosjektet?

The Knowledge Translation Project 2020 - rapport fra prosjektet

Fra kunnskap til handling-modellen  -  KTA

Kunnskapstranslasjon er et komplett sett med aktiviteter for å overføre kunnskap til praksis enten det er basert på forskningskunnskap eller basert på brukere og klinikeres erfaringer. Formålet med kunnskapstranslasjon er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved hjelp av kunnskap.

KTA Knowledge to Action modellen kan hjelpe oss med å forstå kompleksiteten i kunnskapstranslasjon. Denne norske versjonen av Ian Grahams modell er oversatt og tilpasset av RKR, Sunnaas,

BIlde av KTA modellen på norsk, ulike elementer plassert i en sirkel

RKR lagde i 2014 en instruksjonsvideo om KTS-modellen, som også ligger på Helsebiblioteket sine sider. Se videoen nedenfor om hvordan du kan implementere forskningsbasert kunnskap til praktisk handling i klinikk, og med det en gjennomgang av de ulike trinnene i modellen:


RKRs Jennifer Moore og  Julia Mbalilaki har sammen med Ian Graham gått gjennom publiserte studier om bruk av denne implementeringsmodellen i rehabilitering.

​​Systematisk oversikt i artikkel i Archives of Physical Medicine & Rehabilitation fra februar 2021

​​Kunnskapsoppsummeringer

Kunnskapsoppsummeringer om måleverktøy og behandlingsmetoder er i seg selv nyttige som utgangspunkt for en implementering.  Vi har derfor produsert et antall slike med relevans for rehabilitering.

​​Systematisk oversikt over kunnskapstranslasjon i rehabiliteringsforskning - oversiktsartikkel

Kunnskapsoppummeringer fra RKR

Elæring om kunnskapsoppsummeringer som implementeringsverktøy

Måleverktøy​

Elæring - Måleverktøy: hvordan oppsummere kunnskap

Youtube-video av Elæring - Måleverktøy: hvordan oppsummere kunnskap

Elæring - Måleverktøy: hvordan endre praksis​​

Youtube-video av Elæring - Måleverktøy: hvordan endre praksis

Intervensjoner (Behandlingsmetoder

Elæring - Intervensjoner: hvordan oppsummere kunnskap

Youtube-video av Elæring - Intervensjoner: hvordan oppsummere kunnskap

Elæring - Intervensjoner: hvordan endre praksis

Youtube-video av Elæring - Intervensjoner: hvordan endre praksis

Skjemamaler for oppsummeringer fra RKR

Norsk versjon KTT Assessment Summary med forklaring

Norsk versjon KTT Intervention Summary med forklaring

Grundigere opplæring i hvordan søke opp og fortolke vitenskapelige artikler er nødvendig for å kunne bruke disse malene. Ni korte elæringskurs ligger i HSØ Læringsportalen. Bruk "RKR" som søkeord i kurskatalogen.     

Du kan også kontakte RKR for å bli med i opplæringsgrupper over nett/videokonferanse rkr@sunnaas.no

Kunnskapseksperter og kunnskapsambassadører

Vil du bli kunnskapsekspert?

Er du en som stadig er på søken etter ny informasjon og oppdatering i faget? En som ikke stoler på kliniske erfaringer alene, men hele tiden vurderer ny forskningslitteratur med et kritisk blikk for å tilstrebe den beste kunnskapsbaserte praksis? Da er dette noe for deg.

​Kunnskapseksperten (KE) innen rehabilitering i Helse Sør-Øst, skal utvikle "verktøy" som skal være til hjelp og støtte for klinikere for å forstå, bruke og implementere kunnskapsbasert praksis.

Som kunnskapsekspert vil du få grundig opplæring i kritisk analyse og vurdering av forskningsstudier. Det vil gjøre deg i stand til å evaluere forskningsartikler og skrive korte oppsummeringer av forskningslitteraturen rundt effektmål og behandlingstiltak knyttet til disse. Det vil komme til nytte for alle i rehabiliteringsfeltet. Kunnskapsekspertene jobber i grupper som møtes virtuelt en til to ganger i måneden for å diskutere hvordan evidensbasert kunnskap kan gi bedre behandlingstjenester og klinisk praksis for hele helseregionen.

Vil du bli en kunnskapsambassadør?

​​Kunnskapsambassadøren vil være ansvarlig for implementeringen av ny evidensbasert praksis i sykehus og private institusjoner som tilbyr rehabilitering i Helse Sør-Øst. En kunnskapsambassadør (KA) er en lokal opinionsleder som nyter stor faglig og personlig r​espekt blant sine likemenn og kolleger. De vil være mentorer for helsepersonell og nyansatte, og formidle ny forskning og oppdateringer innenfor sine fagfelt. Det er derfor viktig at hvert fagområde i klinikken utnevner en egen kunnskapsambassadør for å lykkes med kunnskapsimplementeringen.

Kunnskapsambassadøren bør være en person som er godt likt av kolleger, som yter stor tillit og har stor innflytelse. Videre bør det være en person med stor faglig autoritet som har evnen til å påvirke andre til å endre praksis. En helsearbeider som søker ny kunnskap eller er åpen for ny kunnskap vil være en god kandidat i en slik rolle.

​Hvis det er flere på din arbeidsplass som kunne tenke seg å være med, kan vi starte egne grupper og kurs som er spesialtilpasset for din institusjon. 

Ta kontakt med RKR på epost: rkr@sunnaas.no​


Fant du det du lette etter?