Kunnskapstranslasjon

Læren om hvordan overføre evidensbasert kunnskap til praktisk handling i klinikk 

Kunnskapsbasert praksis hjelper oss å sikre gode helsetjenester, også innen rehabiliteringsfeltet. I en travel klinisk hverdag er det ofte en utfordring å få tid til å holde seg oppdatert på det siste innen forskning. Det er også vanskelig å skille klinten fra hveten av den forskningen som finnes. For at forskning skal kunne gi oss et godt utgangspunkt for å ta gode og riktige valg, må kunnskapen samles inn, oppsummeres og ikke minst, kritisk vurderes. Denne prosessen er det vi omtaler som å lage systematiske (kunnskaps)oversikter.

Det er ikke nok å kjenne til hva som er kunnskapsbasert praksis og lage systematiske oversikter. Vi må også vite hvordan vi implementerer denne kunnskapen etter at den er oppsummert, slik at helsepersonell kan endre måten de jobber på i klinikken. Dette kalles kunnskapstranslasjon. 

RKR har valgt en bestemt modell innenfor fagområdet kunnskapstranslasjon (Knowledge Translation), som står særlig sterkt i Canada, og som nå også er på frammarsj i Norge.  

Kjært barn har mange navn

​Etter årtusenskiftet har det vokst fram stadig flere fagmiljøer og fagtidsskrift som er opptatt av hvordan ny forskningsbasert kunnskap skal føre til bedre behandling for pasientene, og hvordan denne kunnskapen skal implementeres. De engelske betegnelsene på disse fagområdene er mange: implementation science, knowledge transfer, knowledge, exchange, knowledge broking og knowledge translation, for å nevne noen. 

Begrepene er delvis overlappende, men i floraen av nye uttrykk er det også viktige nyanser. Fellestrekket er like fullt at de alle er opptatt av forhold som hemmer og fremmer innføringen av ny kunnskap i klinisk praksis. 

Slik definerer Ian Graham, Canadian Institute of Health Research begrepet:  

Knowledge Translation - a dynamic and iterative process that includes synthesis, dissemination, exchange and ethically-sound application of knowledge to improve the health of people, provide more effective health services and products and strengthen the health care system. 

Kunnskapseksperter og kunnskapsambassadører

Hva er en kunnskapsekspert?  

Hva er en kunnskapsambassadør? 

Vil du bli kunnskapsekspert? 

Er du en som stadig er på søken etter ny informasjon og oppdatering i faget? En som ikke stoler på kliniske erfaringer alene, men hele tiden vurderer ny forskningslitteratur med et kritisk blikk for å tilstrebe den beste kunnskapsbaserte praksis? Da er dette noe for deg.  

Som kunnskapsekspert vil du få grundig opplæring i kritisk analyse og vurdering av forskningsstudier. Det vil gjøre deg i stand til å evaluere forskningsartikler og skrive korte oppsummeringer av forskningslitteraturen rundt effektmål og behandlingstiltak knyttet til disse. Det vil komme til nytte for alle i rehabiliteringsfeltet. Kunnskapsekspertene jobber i grupper som møtes virtuelt en til to ganger i måneden for å diskutere hvordan evidensbasert kunnskap kan gi bedre behandlingstjenester og klinisk praksis for hele helseregionen. 

Hvis det er flere på din arbeidsplass som kunne tenke seg å være med, kan vi starte egne grupper og kurs som er spesialtilpasset for din institusjon.  

Er du/din institusjon interessert i å delta, tar du kontakt med oss i RKR

Fant du det du lette etter?