Kunnskapstranslasjon

Læren om hvordan overføre evidensbasert kunnskap til praktisk handling i klinikk 

Kunnskapsbasert praksis hjelper oss å sikre gode helsetjenester, også innen rehabiliteringsfeltet. I en travel klinisk hverdag er det ofte en utfordring å få tid til å holde seg oppdatert på det siste innen forskning. Det er også vanskelig å skille klinten fra hveten av den forskningen som finnes. For at forskning skal kunne gi oss et godt utgangspunkt for å ta gode og riktige valg, må kunnskapen samles inn, oppsummeres og ikke minst, kritisk vurderes.

Det er ikke nok å kjenne til hva som er kunnskapsbasert praksis og  følge med på systematiske oversikter. Vi må også vite hvordan vi  tilpasser og implementerer denne kunnskapen etter at den er oppsummert,  endre måten helsepersonell jobber på, og følge endringer og resultater over tid. Dette kalles kunnskapstranslasjon. 

RKR har valgt en bestemt modell innenfor fagområdet kunnskapstranslasjon (Knowledge Translation), som står særlig sterkt i Canada, og som nå også er på frammarsj i Norge.  

Slik definerer Ian Graham, Canadian Institute of Health Research begrepet:  

Knowledge Translation - a dynamic and iterative process that includes synthesis, dissemination, exchange and ethically-sound application of knowledge to improve the health of people, provide more effective health services and products and strengthen the health care system. 

Med utgangspunkt i denne modellen har RKR utarbeidet maler for kunnskapsoppsummeringer rettet mot behovene i rehabilitering, og lagd en rekke læringsressurser for å finne og fortolke vesentlige detaljer i forskningsartikler.  Her er mer informasjon om det:

InterveNsjoner    (BEHANDLINGSMETODER)

Intervensjoner - hvordan endre praksis        -"reklamefilm" for bruk av kunnskapsoppsummeringer som implementeringsverktøy, fra RKR


Intervensjoner - hvordan oppsummere kunnskap

      -"reklamefilm" for bruk av kunnskapsoppsummeringer som implementeringsverktøy, fra RKR


      Malen:  Norsk versjon_KTT_Intervention Summary m_forklaring.docx

Måleverktøy   (KARTLEGGINGSSKJEMA OG TESTER)

Måleverktøy - hvordan oppsummere kunnskap

-"reklamefilm" for nytten av å lage kunnskapsoppsummeringer om måleverktøy eller PROM-skjema, fra RKR


Måleverktøy - hvordan endre praksis

     -trinn for trinn, hvordan skrive en kunnskapsoppsummering om måleverktøy eller PROM-skjema, basert på malen fra RKR


      Malen: Norsk versjon_KTT_Assessment Summary m_forklaring.docx

Grundigere opplæring i hvordan søke opp og fortolke vitenskapelige artikler er nødvendig for å kunne bruke disse malene.  Ni korte elæringskurs ligger i HSØ Læringsportalen, bruk "RKR" som søkeord i kurskatalogen. 
- eller kontakt RKR for å bli med i opplæringsgrupper over nett/videokonferanse.  rkr@sunnaas.no

Ferdige kunnskapsoppsummeringer om ulike behandlingsformer og måleverktøy i rehabilitering.

Kunnskapseksperter og kunnskapsambassadører

Hva er en kunnskapsekspert?  

Hva er en kunnskapsambassadør? 

Vil du bli kunnskapsekspert? 

Er du en som stadig er på søken etter ny informasjon og oppdatering i faget? En som ikke stoler på kliniske erfaringer alene, men hele tiden vurderer ny forskningslitteratur med et kritisk blikk for å tilstrebe den beste kunnskapsbaserte praksis? Da er dette noe for deg.  

Som kunnskapsekspert vil du få grundig opplæring i kritisk analyse og vurdering av forskningsstudier. Det vil gjøre deg i stand til å evaluere forskningsartikler og skrive korte oppsummeringer av forskningslitteraturen rundt effektmål og behandlingstiltak knyttet til disse. Det vil komme til nytte for alle i rehabiliteringsfeltet. Kunnskapsekspertene jobber i grupper som møtes virtuelt en til to ganger i måneden for å diskutere hvordan evidensbasert kunnskap kan gi bedre behandlingstjenester og klinisk praksis for hele helseregionen. 

Hvis det er flere på din arbeidsplass som kunne tenke seg å være med, kan vi starte egne

grupper og kurs som er spesialtilpasset for din institusjon.  

Er du/din institusjon interessert i å delta, tar du kontakt med oss i RKR

Fant du det du lette etter?