HELSENORGE
Verktøykasse bilde

Verktøykasse for lungerehabilitering

Verktøykassen for KOLS og lungerehabilitering er en samling av kartleggingsverktøy, diagnosekriterier, oversikt over behandling og forslag til undervisningsopplegg innen KOLS og lungerehabilitering.

Kartlegging

Trening og fysisk aktivitet

Pasientopplæring

Evaluering

Om verktøykassen

Verktøykassen er utarbeidet av RKR -Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering og Fagnettverket for lungerehabiltering i Helse Sør-Øst. Målet med verktøykassen er å dele kompetanse, kunnskap og anbefalinger for evidensbasert praksis. Verktøykassen skal bidra med faglig veiledning for helsepersonell med ansvar for grupper eller individer med lungesykdom. Dette er ment å et oppslagsverk for helsepersonell som ikke daglig har med KOLS-pasienter å gjøre.

Det kan også være en veiviser for dem som ønsker å starte et undervisningsopplegg og treningsgrupper i primærhelsetjenesten, enten i frisklivssenter, LMS, på fysikalsk institutt eller kommunal rehabilitering.

Covid-19 pandemien krever at helsevesenet øker sin kompetanse på lungerehabilitering. Fagstoffet her er rettet mest mot kols, men vil er nå supplert med tidlig post-covid kunnskap, med intensjon om å legge til mer etterhvert som kompetansen finnes.

I mellomtiden, referer til denne verktøykassen både for å ivareta post-korona pasienter, og for å sikre at kols, lungefibrose og andre lungepasienter også får et bra tilbud, mens helsetjenesten konsentrerer seg om å håndtere pandemien.

Hva er lungerehabilitering?

Lungerehabilitering er en forskningsbasert, tverrfaglig og sammensatt intervensjon ansett som sentral i behandlingen av pasienter med kronisk lungesykdom. Målet er å redusere symptomer, bedre funksjon og gi deltakere større kontroll over egen tilstand, og dermed redusere helsetjenestekostnader.
Bakgrunn og evidens
Lungerehabilitering er omtalt i Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med KOLS (2012). Vi baserer vår informasjon og anbefalinger på GOLD Guidelines 2017 og på ERS/ATS Statement for Pulmonary Rehabilitation, samt på Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med KOLS (Helsedirektoratet 2012). ERS/ATS er fellessatsning mellom European Respiratory Society og American Thoracic Society – dvs en internasjonal ekspertgruppe blant lungeleger og forskere. De utgir «guidelines» og «statements». Deres oppsummering av evidensen for lungerehabilitering finnes i noen nøkkeldokumenter:
ERS/ATS policy statement 2015: Enhancing implementation, use, and delivery of pulmonary rehabilitation PDF
Dessuten disse:
ERS/ATS Guideline 2017: Management of COPD exacerbations
ERS/ATS statement 2014: Statement on physical activity in COPD
ERS/ATS 2014: Nutritional assessment and therapy in COPD
ERS/ATS 2013: Key Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation
ERS/ATS 2013 Pasientinformasjon om Pulmonary rehabilitation
Disse er alle samlet på ERS nettsidene.

Hvem er denne type tilbud for?

Lungerehabilitering er et viktig og kostnadseffektivt tiltak i behandlingen av personer med kronisk lungesykdom, oftest tilbudt til pasienter med KOLS, men er også aktuelt for pasienter med andre kroniske lungesykdommer(astma, bronkiektasier, cystisk fibrose, lungefibrose, lungekreft, lungetransplantasjon og etterhvert kanskje post-Covid-19). Det er viktig at rehabilitering blir gitt på riktig tidspunkt i sykdommen, og tilpasses pasientens behov. Evidens viser at lungerehabilitering kan bidra til mindre dyspnoe, bedre livskvalitet, og forebygger forverring av sykdommen og behov for sykehusinnleggelser.

Hvor finnes tilbudet?

Lungerehabilitering finnes i Norge både sykehus, i privat rehabiliteringssenter, i kommuner. Det finnes derimot ikke i alle sykehus og alle kommuner. Koordinerende enhet i din kommune, eller LHL lokallaget kan hjelpe deg å finne nærmeste tilbud.

Det er også noe informasjon på disse nettsidene:

https://helsenorge.no/
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/lungesykdommer
Om Lungerehabilitering på Wikirehab

Rehabilitering covid-19

covid-19 rehabilitering