HELSENORGE

Om fagnettverk for lungerehabilitering

​Formålet med nettverkene er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasientene i helseregionen, og da spesielt gjennom kompetansetiltak rettet mot helsepersonell som jobber med rehabilitering av ulike brukergrupper. Siden riktig kompetanse i riktig fase av rehabiliteringen står sentralt, vil det også være viktig for fagnettverkene å kunne skissere hva gode rehabiliteringsforløp bør inneholde.

Nettverkene skal ha en tverrfaglig sammensetning og ha deltakere fra helseforetakene og de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen, brukerorganisasjonene, kommune og høyskolemiljø. Medlemmene i nettverkene har ansvar for å informere egen organisasjon om det arbeidet som nettverket gjør. Representantene skal oppnevnes på høyeste nivå, og man må forutsette at det er personer som organisasjon og ledelse har tillit til, med god gjennomslagskraft i egen organisasjon.

Prioriteringer for lungenettverket

Overordnet mål

 • Kartlegge tilbud innen rehabilitering, trening/mestring/livsstil, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • Utarbeide informasjonsmateriell for både fagfolk og brukere
 • Formidle kunnskap og kompetanse ikke bare om KOLS og astma, men også om mindre vanlige lungesykdommer

Behandlingslinjer/forløp/retningslinjer

 • Veilede om nye kommunale tilbud ut fra kunnskap om tidlig innsats

Forskning/innovasjon

 • Invitere forskere/kompetansemiljer til å delta i nettverket
 • Informere om forskning og innovasjonsprosjekter
 • Samarbeide med forskningsmiljøer rundt telerehab/app-utvikling, som SINTEF og andre
 • Formidle ny teknologi som støtte i arbeid og behandling

Påvirkningsarbeid

 • Krav til sykehus med lungespesialister at de også har et tilbud om lungerehabilitering. Jobbe for at det består, evt. opprettes for de som ikke har det tilbudet.
 • Jobbe for at Kols-pasienter som er relativt spreke, bør få et poliklinisk tilbud, mens de som er dårligere bør få et inneliggende tilbud
 • Sikre at fortsatt vil være et tilbud i spesialisthelsetjenesten til disse pasientene (i tråd med dette, i tråd med IS-1947), samtidig som nye kommunale tilbud bygges opp

Kvalitetssikring av tjenestene

 • Sikre likeverdige tjenester og tilbud til alle i regionen, og områdene i mellom, fra kommune til kommune (bydel til bydel).
 • Definere hva slags innhold tjenestene skal ha, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Medlemmer

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner med tilbud innen hjernerehabilitering i Helse Sør-Øst, i tillegg til representanter fra kommuner og brukerorganisasjoner.

Møter i nettverket

Fagnettverk for lungerehabilitering møtes flere ganger i løpet av året. Nettverket tar sikte på digitale møter i 2021.

Om fagnettverkene til RKR

Felles oppgaver fagnettverkene

Kontakt

Stein Arne Rimehaug

Fant du det du lette etter?