Fagnettverk for lungerehabilitering

Verktøykasse for lungerehabilitering 

Nettverk for lungerehabilitering har samlet og utarbeidet fagstoff til hjelp for helsepersonell i kommune elle andre steder som ønsker å bedre ivareta en lungepasients behov, eller vil lage et kunnskapsbasert kursopplegg for lungepasienter. Inspirert av australske Pulmonary rehab toolkit og svenske Kolwebben.

Verktøykasse for lungerehabilitering

Om lungerehabilitering

Lungerehabilitering reduserer symptomer, bedrer funksjon, gir pasienten større kontroll over egen tilstand og sparer samfunnet for store helsekostnader. Det er viktig at rehabilitering blir gitt på riktig tidspunkt og tilpasset pasientens behov. Evidens viser at lungerehabilitering kan bidra til mindre dyspnoe, bedre livskvalitet, og forebygge forverring av sykdommen og behov for sykehusinnleggelser.

Behandlingen er en forskningsbasert tverrfaglig og sammensatt intervensjon for personer med kronisk lungesykdom, oftest tilbudt til pasienter med KOLS, men er også aktuelt for pasienter med andre kroniske lungesykdommer som astma, bronkiektasier, cystisk fibrose, lungekreft, lungetransplantasjon. 

Om fagnettverk for lungerehabilitering

Formålet med nettverket er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasienter med lungesykdom innen helseregionen, og da spesielt gjennom kompetansetiltak rettet mot helsepersonell som jobber med rehabiliteringstilbud for denne brukergruppen.

Mer om fagnettverk for lungerehabilitering

Fagutvikling lungerehabilitering

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen, og er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Nettverk for lungerehabilitering besluttet i 2018 å publisere en studie basert på felles datasett og innsamling av pasientdata fra lungepasienter i Helse Sør-Øst.

Lungenettverket sammen om systematisk datainnsamling

LHL-klinikkene tilbyr kurs og seminarer for helsepersonell både i spesialist- og kommunehelsetjenesten

LHL - lungerehabilitering


Les mer om KOLS - kronisk obstruktiv lungesykdom på nettsidene til Helse Norge

HelseNorge - KOLS

Forskning

Revidert definisjon av lungerehabilitering

Effekten av lungerehabilitering

Retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer for KOLSDanske retningslinjer for rehabilitering av pasienter med KOLSNasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (Helsedirektoratet)Luftveier - langtidsbehandling med oksygen for voksen pasienter (LTOT)Egenbehandlingsplan KOLS

I perioden 2017-2019 har nettverket under ledelse av Martijn Spruit* valgt tester og spørreskjema som er egnet til å måle de viktigste sidene ved funksjon og livskvalitet for lungesyke.

Bildet viser PROMIS, HADS, 6MW, CAT, mMRC, EQ-5D og PSFS

De valgte verktøyene. ISWT har vi senere gått bort fra, og PROMIS er lagt til som alternativ til HADS, som er lisensbelagt. Nærmere beskrivelse av skjema og tester i Verktøykasse - kartlegging.

* Martijn Spruit, professor ved Maastricht University, Nederland og Hasselt University, Belgia, og leder av forskningsteamet "Fysisk aktivitet, trening og rehabilitering" på CIRO, Nederland. 

Rehabiliteringstilbud til pasienter med lungesykdommer

Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF har oversikt over rehabiliteringstilbudene til pasienter med lungesykdommer i helseregion Sør-Øst

Rehabiliteringstilbud lungesykdommer Helse Sør-Øst

Under velg behandlingssted Helsenorge finnes en oversikt over rehabiliteringstilbudene til pasienter med lungesykdommer i hele landet

Helsenorge.no/velgbehandlingssted

Fant du det du lette etter?