Fagnettverk for lungerehabilitering

Om lungerehabilitering

Lungerehabilitering reduserer symptomer, bedrer funksjon, gir pasienten større kontroll over egen tilstand og sparer samfunnet for store helsekostnader. Behandlingen er en forskningsbasert tverrfaglig og sammensatt intervensjon for personer med kronisk lungesykdom, oftest tilbudt til pasienter med KOLS, men er også aktuelt for pasienter med andre kroniske lungesykdommer som astma, bronkiektasier, cystisk fibrose, lungekreft, lungetransplantasjon. 

Det er viktig at rehabilitering blir gitt på riktig tidspunkt og tilpasset pasientens behov. Evidens viser at lungerehabilitering kan bidra til mindre dyspnoe, bedre livskvalitet, og forebygge forverring av sykdommen og behov for sykehusinnleggelser.

Om nettverket

Formålet med nettverket er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasienter med lungesykdom innen helseregionen, og da spesielt gjennom kompetansetiltak rettet mot helsepersonell som jobber med rehabiliteringstilbud for denne brukergruppen.

Siden riktig kompetanse og kunnskap i alle faser av rehabiliteringen er sentralt, vil det også være viktig for fagnettverket å bidra med retningslinjer for hva gode rehabiliteringsforløp for pasienter med lungesykdom skal inneholde, samt å gi råd og veiledning rundt valg av måleverktøy.

Leder for lungenettverket er Stacey Haukeland-Parker fra sykehuset Østfold.

Prioriteringer for nettverket

Prioriteringer for lungenettverket

Felles oppgaver

Felles oppgaver for fagnettverkene

Forskning

Revidert definisjon av lungerehabilitering (PDF)

Effekten av lungerehabilitering

Fagutvikling

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. 

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

LHL-klinikkene tilbyr kurs og seminarer for helsepersonell både i spesialist- og kommunehelsetjenesten Les mer om KOLS på Helsenorge.no

Retningslinjer

Nasjonale faglige retninglinjer for KOLS

Britiske retningslinjer for lungerehabiliteringInternasjonale retningslinjer for lungerehabiliteringDanske retningslinjer for rehabilitering av pasienter med KOLS

Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (Helsedirektoratet)Luftveier – langtidsbehandling med oksygen (LTOT) for voksne pasienter

Kols egenbehandlingsplan

Medlemmer

 • Anders Østrem, Fastlege, Lunger i Praksis         
 • Arild Strandbråten, Hokksund Rehabiliteringssenter
 • Birgitte Vabo, Kristiansand kommune
 • Brit Øverland,  RKE, Sunnaas Sykehus HF
 • Elisabet Hellem, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Elisabeth Idås, Sykehuset Vestfold, SiV Tønsberg
 • Elizabeth Eskeland, OUS Ullevål
 • Else Hoft, RKE Sunnaas Sykehus
 • Erik Resaland, Nittedal kommune
 • Gunnar Einvik, lungeavdelingen Ahus
 • Hanne Søgnen, Ahus 
 • Hanne Fjäll Larssen, styret NSF, Sykehuset Østfold
 • Hilde Sofie Hamre, Brukerrepresentant Astma- og allergiforbundet
 • Ida Cathrine Edvardsen, Sykehuset Innlandet, Granheim lungesykehus
 • Ingrid Rasdal, Lovisenberg sykehus, Klinisk service og LMS
 • Ingvil Berger, OUS, Ullevål, Lungepoliklinikken
 • Jenny Hammar, Nittedal kommune
 • Kari Wiegaard, Sykehuset Innlandet, Granheim lungesykehus
 • Karianne Spetaas Henriksen, LHL-klinikkene Glittre
 • Laila Vatn, Ringen rehabilitering
 • Marit Leine, Lovisenberg sykehus, Klinisk service og LMS
 • Rita Andersen, Brukerrepresentant, Brukerutvalget HSØ/LHL, Sykehuset Telemark, Betanien Hospital
 • Siri Margrethe Larsen, Sørlandet sykehus, Lungemedisinsk dagsenter (LMD)
 • Thomas Lundesgaard, Drammen Sykehus, Vestre Viken
 • Ulla Pedersen, LHL-klinikkene Glittre 

Flere nyheter

EGNE ARRANGEMENTER

Rehabiliteringskonferansen 2018

NASJONALE ARRANGEMENTER

Mars

INTERNASJONALE ARRANGEMENTER

April

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.