Helsenorge

Fagnettverk for kreftrehabilitering

Om kreftrehabilitering

Flere rammes av kreftsykdommer og tallene øker mest i vår region. Dette understreker behovet for økt kreftrehabilitering, særlig i Helse Sør-Øst. Mange sliter med kompliserende effekter av kreft og kreftbehandlingen. For å få til god og helhetlig pasientbehandling, må vi i fremtiden også ha fokus på rehabilitering, både under og etter pågående behandling. Kreftrehabilitering innbefatter tiltak innen fysisk funksjon, ernæring og psykososial støtte. Målsettingen til nettverket er å øke tilbudet på kreftrehabilitering for å bedre pasientenes livskvalitet.

Om fagnettverk for kreftrehabilitering

Helse Sør-Øst har definert kreftsykdommer som et av de viktigste feltene innenfor rehabilitering. Deltakerne i nettverket er håndplukket fra hele helseregionen og representerer bredden i kreftrehabilitering, et helseområde med en urovekkende økning av pasienter med behov for rehabilitering.

Intensjonen er å knytte sammen kompetansen som finnes i de mange helseforetak, private institusjoner og utdanningsinstitusjoner som tilbyr kreftrehabilitering, og formidle kunnskapsbasert kompetanse til alle i nettverket. Kreftforeningen, gjennom sine brukerrepresentanter, og det nasjonale nettverket for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering, som er forankret i Kreftforeningen, er en viktig samarbeidspartnere for fagnettverket. 


Videncenter for Rehabilitering og Palliation fra Nyborg i Danmark ledet i 2019-2020 nettverket. Fra venstre ser vi Marc Pilegaaard, Annette Rasmussen, Karen la Cour, Maria Aagesen, Anne Birkedal samt Stein Arne Rimehaug i RKR.

Prioriteringer for nettverket

  • Definere begrepet Kreftrehabilitering
  • Vurdere behovet for kompetanseoverføring til kommunene (invitere samarbeidsorganer i kommunene til dialog og samarbeid)
  • Kompetansebygging i spesialisthelsetjenesten
  • Integrere kreftrehabilitering inn i nasjonale handlingsplaner
  • Lage oversikt over måleverktøy og instrumenter og hva de brukes til
  • Utforme oversikt over spisskompetansen som finnes i nettverket på ulike områder, på klinikk-, institusjons- og spesialistnivå
  • Utforme kravspesifikasjon på hva de ulike institusjoner som tilbyr kreftrehabilitering må ha av kompetanse
  • Pasienttilfredshetsmålinger - utforme spørsmål og dele resultater
  • Vurdere ICF som utgangspunkt for funksjonsmåling

Felles oppgaver fagnettverkene RKR

Fagnettverkenes felles oppgaver

Rehabiliteringstilbud til pasienter med kreftsykdommer

Fagutvikling

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. 

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Utdanning relevant for helse og rehabilitering 

Retningslinjer og pakkeforløp

Pakkeforløp for kreft

Leve med kreft (Nasjonal Kreftstrategi - 2018-2022)

Fant du det du lette etter?