Fagnettverk for kreftrehabilitering

Om kreftrehabilitering

Flere rammes av kreftsykdommer og tallene øker mest i vår region. Dette understreker behovet for økt kreftrehabilitering, særlig i Helse Sør-Øst. Mange sliter med kompliserende effekter av kreft og kreftbehandlingen. For å få til god og helhetlig pasientbehandling, må vi i fremtiden også ha fokus på rehabilitering, både under og etter pågående behandling. Kreftrehabilitering innbefatter tiltak innen fysisk funksjon, ernæring og psykososial støtte. Målsettingen til nettverket er å øke tilbudet på kreftrehabilitering for å bedre pasientenes livskvalitet.

Om nettverket

Helse Sør-Øst har definert kreftsykdommer som et av de viktigste feltene innenfor rehabilitering. Deltakerne i nettverket er håndplukket fra hele helseregionen og representerer bredden i kreftrehabilitering, et helseområde med en urovekkende økning av pasienter med behov for rehabilitering.

Intensjonen er å knytte sammen kompetansen som finnes i de mange helseforetak, private institusjoner og utdanningsinstitusjoner som tilbyr kreftrehabilitering, og formidle kunnskapsbasert kompetanse til alle i nettverket. Kreftforeningen, gjennom sine brukerrepresentanter, og det nasjonale nettverket for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering, som er forankret i Kreftforeningen, vil være viktige samarbeidspartnere for fagnettverket. 


Videncenter for Rehabilitering og Palliation fra Nyborg i Danmark leder nå nettverket. Fra venstre ser vi Marc Pilegaaard, Annette Rasmussen, Karen la Cour, Maria Aagesen, Anne Birkedal og Stein Arne Rimehaug

Prioriteringer for nettverket

 • Definere begrepet Kreftrehabilitering
 • Vurdere behovet for kompetanseoverføring til kommunene (invitere samarbeidsorganer i kommunene til dialog og samarbeid)
 • Kompetansebygging i spesialisthelsetjenesten
 • Integrere kreftrehabilitering inn i nasjonale handlingsplaner
 • Lage oversikt over måleverktøy og instrumenter og hva de brukes til
 • Utforme oversikt over spisskompetansen som finnes i nettverket på ulike områder, på klinikk-, institusjons- og spesialistnivå
 • Utforme kravspesifikasjon på hva de ulike institusjoner som tilbyr kreftrehabilitering må ha av kompetanse
 • Pasienttilfredshetsmålinger - utforme spørsmål og dele resultater
 • Vurdere ICF som utgangspunkt for funksjonsmåling

Felles oppgaver

Fagnettverkenes felles oppgaver

Kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst

I WikiRehab finner du en oversikt over kreftreftrehabiliteringstilbudet i Helse Sør-Øst

Fagutvikling

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. 

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Utdanning relevant for helse og rehabilitering 

Retningslinjer og pakkeforløp

Pakkeforløp for kreft

Leve med kreft (Nasjonal Kreftstrategi - 2018-2022)

Medlemmer

 • Anne Cathrine Heggheim, Steffensrud Rehabiliteringssenter
 • Anne Gjertine Heli-Haugestøl, OUS
 • Anne-Gun Agledal, Drammen kommune
 • Astrid Cecilie Moe Salvesen, Sørlandets Rehabiliteringssenter
 • Brita Teigen Rognli, Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet
 • Cathrine Engesveen, Jeløy Kurbad
 • Elisabeth Nybø, Catosenteret
 • Erna Hogrenning, Brukerrepresentant, HSØ
 • Grainne Thorkildsen, Sykehuset Sørlandet, Kristiansand
 • Gunilla Thorstensen, OUS, Radiumhospitalet og Ullevål
 • Guro Smedshaug, OUS/Helsedirektoratet
 • Inger-Lise Lie Syvertsen, RKE, Sunnaas sykehus
 • Iren Ekvold, Sykehuset Østfold, Moss
 • Iris Øien, Landaasen rehabiliteringssenter
 • Kirsti Bjune, Sunnaas sykehus
 • Lene Thorsen, OUS, Radiumhospitalet
 • Nataskja-Elena Lie, HiOA, Institutt for fysioterapi
 • Oddfrid Nesse, Oslo kommune
 • Rigmor Fjeldstad, LHL-klinikkene, Glittre
 • Thale Øfsteng, Ringen rehabiliteringssenter
 • Tone Hansen, Brukerrepresentant, Blodkreftforeningen
 • Trine Arvidsen, Bærum Kommune

Flere nyheter

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.