HELSENORGE

Fagnettverk for hjerterehabilitering

Fagnettverket for hjerterehabilitering skal bidra til fagutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og er et nettverk for fagfolk i helse Sør-Øst

Om fagnettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

​Fagnettverket for hjerterehabilitering skal bidra til fagutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og er et nettverk for fagfolk i helse Sør-Øst.

Prioritering og fagutvikling

Fagnettverk for tidlig rehabilitering har følgende overordnede mål:

  • Bidra til å etablere et tverrfaglig felles fagmiljø i regionen
  • Ha oversikt over fagfeltet og hvilke faglige utfordringer fagmiljøet opplever
  • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
  • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning

Innenfor disse rammene bestemmer de som er deltakere i nettverket selv hva de ønsker å fokusere på.

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap.

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.


Hjerteløftet LHL - fysisk aktivitet og trening
Rehabiliteringstilbud Helse Sør-ØstEuropeiske guidelines - cardiac rehabilitation

Møter og samlinger

Hovedtema for 2022 er "retningslinjer for hjerterehabilitering"

Møteplan 2022

  • 31. mars: fysisk samling
  • 9. juni: digital samling
  • 29. september: digital samling
  • 1. desember: fysisk samling

Korte referater fra samlingene

Den første samlingen i fagnettverket for hjerterehabilietring ble gjenomført fysisk i Oslo, 31. mars. Julia Aneth Mbalilaki presenterte om arbeidsutvalg (AU) i nettverkene, Mari Klokkerud, leder av RKR ,holdt foredrag om de faglige nettverkenes plass i regionalt kompetanse-arbeid, og hver enkelt representants rolle. Kari Peersen, Sykehuset i Vestfold, presenterte nye Europeiske retningslinjer for sekundærprevensjon og Jostein Grimsmo, LHL-sykehuset Gardermoen, holdt foredrag om anbefalinger for trening av hjertepasienter. I tillegg informerte Mona Seljevoll Tjordal, LHL organisasjon- og helsefagavdelingen, om prosjektet som handler om pasienters informasjonsbrosjyrer til minoritetsspråklige hjertepasienter.

Medlemmer og kontakt

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak i Helse Sør-Øst, i tillegg til brukerrepresentanter.

Kontaktperson RKR: Julia Aneth Mbalilaki

Om hjerterehabilitering

Rehabilitering av hjertepasienter bygger på en helhetlig forståelse, hvor ulike komponenter virker sammen. Hjerterehabilitering er et lagarbeid, hvor ulike profesjoner har sine roller.

Målgruppene for rehabilitering til pasienter med hjertesykdommer omfatter blant annet pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner (f eks bypass- og klaffeoperasjon), pasienter med angina pectoris, hjertesvikt og rytmeforstyrrelser, samt hjertetransplanterte.

Rehabiliteringstilbud hjertesykdommer Helse Sør-Øst


Informasjonsbrosjyrer hjerterehabilitering

Brosjyrene er utviklet av ansatte på Ressurssenteret hjerterehabilitering HSØ, ansatte på Feiringklinikken samt deltakere i fagnettverk for hjerterehabilitering ​

Pasientbrosjyre angina, infarkt, angio og PCI (PDF)

Pasientbrosjyre hjertekirurgi ACB AVR MVR (PDF)

Om fagnettverkene til RKR

Felles oppgaver for fagnettverkene til RKR

Fant du det du lette etter?