HELSENORGE

Om Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

Formålet med nettverkene er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasientene i helseregionen, og da spesielt gjennom kompetansetiltak rettet mot helsepersonell som jobber med rehabilitering av ulike brukergrupper. Siden riktig kompetanse i riktig fase av rehabiliteringen står sentralt, vil det også være viktig for fagnettverkene å kunne skissere hva gode rehabiliteringsforløp bør inneholde.

Nettverkene skal ha en tverrfaglig sammensetning og ha deltakere fra helseforetakene og de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen, brukerorganisasjonene, kommune og høyskolemiljø. Medlemmene i nettverkene har ansvar for å informere egen organisasjon om det arbeidet som nettverket gjør. Representantene skal oppnevnes på høyeste nivå, og man må forutsette at det er personer som organisasjon og ledelse har tillit til, med god gjennomslagskraft i egen organisasjon.

Prioriteringer for nettverket

Overordnet mål

 • Bidra til å etablere et felles fagmiljø i regionen
 • Ha oversikt over fagfeltet og hvilke faglige utfordringer som fagmiljøet opplever
 • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
 • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning

Informasjon- og kunnskapsformidling

 • Kartlegge tilbud, både tidlig og senfase, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • Kapasitet og innhold. Kartlegge hvordan forløp faktisk er for enkeltindivider
 • Få oversikt over geografiske forskjeller i tilbud og organisering
 • Formidle informasjon om behandlingslinjer, pasientforløp og faglige retningslinjer

Forskning og innovasjon

 • Formidle det siste innen forskning og ny viten på området
 • Formidle informasjon om innovative prosjekter og teknologi i feltet, samt hva som er på gang av prosjekter innen måleverktøy, pasientrapporterte effektmål og samvalgsverktøy

Kvalitetsarbeid

 • Kvalitetsindikatorer
 • Sikre kunnskap og kompetanse i kommunehelsetjenesten
 • Førerkortvurdering vs. sikkerhet

Medlemmer

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner med tilbud innen hjernerehabilitering i Helse Sør-Øst, i tillegg til representanter fra kommuner og brukerorganisasjoner.

Møter i nettverket

2022

Årets første møte i Fagnettverket for hjerneskaderehabilitering gjennomføres onsdag 16. februar kl. 14.00 - 15.30. Møtet er digitalt med tema "Systematisk kartlegging av synsvansker i hjerneskaderehabilitering"

Invitasjon Hjerneskadenettverk HSØ_16. februar. 2022 (PDF)

2021

Referat fra møte 4. februar 2021Referat fra møte 3. mai 2021

 

Om fagnettverkene til RKR

Felles oppgaver fagnettverkene

Kontakt

Julia Aneth Mbalilaki

Fant du det du lette etter?